All Saints Church
Publish Date: 2024-02-04
Bulletin Contents

Organization Icon
All Saints Church

General Information

  • Phone:
  • (815) 722-1727
  • Street Address:

  • 102 North Broadway

  • Joliet, IL 60435


Services Schedule

Sunday Orthros 8:15 am Divine Liturgy 9:30 am

Weekday Services Orthros 8:30 am Divine Liturgy 9:30 am


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Second Mode

When Thou didst descend unto death, O Life Immortal, then didst Thou slay Hades with the lightning of Thy Divinity. And when Thou didst also raise the dead out of the nethermost depths, all the powers in the Heavens cried out: O Life-giver, Christ our God, glory be to Thee.
Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ Ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ᾅδην ἐνέκρωσας τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος, ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον·Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι.

Apolytikion for Afterfeast of the Presentation in the First Mode

Rejoice, thou who art full of grace, O Virgin Theotokos, for from thee hath risen the Sun of Righteousness, Christ our God, enlightening those in darkness. Rejoice, thou also, O righteous Elder, as thou receivest in thine arms the Redeemer of our souls, Who also granteth unto us the Resurrection.
Χαῖρε κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε, ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, φωτίζων τοὺς ἐν σκότει. Εὐφραίνου καὶ σὺ Πρεσβύτα δίκαιε, δεξάμενος ἐν ἀγκάλαις τὸν ἐλευθερωτὴν τῶν ψυχῶν ἡμῶν, χαριζόμενος ἡμῖν καὶ τὴν Ἀνάστασιν.

Seasonal Kontakion in the First Mode

Your birth sanctified a Virgin's womb and properly blessed the hands of Symeon. Having now come and saved us O Christ our God, give peace to Your commonwealth in troubled times and strengthen those in authority, whom You love, as only the loving One.
Ὁ μήτραν παρθενικὴν ἁγιάσας τῶ τόκω σου, καὶ χείρας τοῦ Συμεὼν εὐλογήσας ὡς ἔπρεπε, προφθάσας καὶ νὺν ἔσωσας ἡμᾶς Χριστὲ ὁ Θεός. Ἀλλ' εἰρήνευσον ἐν πολέμοις τὸ πολίτευμα, καὶ κραταίωσον Βασιλεῖς οὓς ἠγάπησας, ὁ μόνος φιλάνθρωπος.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Matins Gospel Reading

Second Orthros Gospel
The Reading is from Mark 16:1-8

When the Sabbath was past, Mary Magdalene, and Mary the mother of James and Salome, bought spices, so that they might go and anoint Jesus. And very early on the first day of the week they went to the tomb when the sun had risen. And they were saying to one another, "Who will roll away the stone for us from the door of the tomb?" And looking up, they saw that the stone was rolled back - it was very large. And entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, dressed in a white robe; and they were amazed. And he said to them, "Do not be amazed; you seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He has risen, He is not here; see the place where they laid Him. But go, tell His disciples and Peter that He is going before you to Galilee; there you will see Him, as He told you." And they went out and fled from the tomb, for trembling and astonishment had come upon them; and they said nothing to anyone, for they were afraid.

Second Orthros Gospel
Κατὰ Μᾶρκον 16:1-8

Διαγενομένου τοῦ Σαββάτου, Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα, ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν τὸν Ἰησοῦν. Καὶ λίαν πρωῒ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. Καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς· Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου; καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος· ἦν γὰρ μέγας σφόδρα. Καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον, εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον στολήν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν· ὁ δὲ λέγει αὐταῖς· Μὴ ἐκθαμβεῖσθε, Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον, ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ᾧδε· ἴδε, ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν, ἀλλ' ὑπάγετε, εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ, ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν. Καὶ ἐξελθοῦσαι ταχὺ ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου, εἶχε δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον· ἐφοβοῦντο γάρ.


Epistle Reading

15th Sunday of Matthew
The Reading is from St. Paul's Second Letter to the Corinthians 4:6-15

Brethren, it is the God who said, "Let light shine out of darkness," who has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ.

But we have this treasure in earthen vessels, to show that the transcendent power belongs to God and not to us. We are afflicted in every way, but not crushed; perplexed, but not driven to despair; persecuted, but not forsaken; struck down, but not destroyed; always carrying in the body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be manifested in our bodies. For while we live we are always being given up to death for Jesus' sake, so that the life of Jesus may be manifested in our mortal flesh. So death is at work in us, but life in you.

Since we have the same spirit of faith as he had who wrote, "I believed, and so I spoke," we too believe, and so we speak, knowing that he who raised the Lord Jesus will raise us also with Jesus and bring us with you into his presence. For it is all for your sake, so that as grace extends to more and more people it may increase thanksgiving, to the glory of God.

15th Sunday of Matthew
Πρὸς Κορινθίους β' 4:6-15

Ἀδελφοί, ὁ θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ᾖ τοῦ θεοῦ, καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν· ἐν παντὶ θλιβόμενοι, ἀλλʼ οὐ στενοχωρούμενοι· ἀπορούμενοι, ἀλλʼ οὐκ ἐξαπορούμενοι· διωκόμενοι, ἀλλʼ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι· καταβαλλόμενοι, ἀλλʼ οὐκ ἀπολλύμενοι· πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι περιφέροντες, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν φανερωθῇ. Ἀεὶ γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδόμεθα διὰ Ἰησοῦν, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν. Ὥστε ὁ μὲν θάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται, ἡ δὲ ζωὴ ἐν ὑμῖν. Ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως, κατὰ τὸ γεγραμμένον, Ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα, καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν· εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν κύριον Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς διὰ Ἰησοῦ ἐγερεῖ, καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν. Τὰ γὰρ πάντα διʼ ὑμᾶς, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ.


Gospel Reading

15th Sunday of Matthew
The Reading is from Matthew 22:35-46

At that time, a lawyer came up to Jesus and asked him a question, to test him. "Teacher, which is the great commandment in the law?" And he said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the great and first commandment. And a second is like it, You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend all the law and the prophets."

Now while the Pharisees were gathered together, Jesus asked them a question, saying, "What do you think of the Christ? Whose son is he?" They said to him, "The son of David." He said to them, "How is it then that David, inspired by the Spirit, calls him Lord, saying, 'The Lord said to my Lord, Sit at my right hand, till I put your enemies under your feet'? If David thus calls him Lord, how is he his son?" And no one was able to answer him a word, nor from that day did anyone dare to ask him any more questions.

15th Sunday of Matthew
Κατὰ Ματθαῖον 22:35-46

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, νομικός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ, πειράζων αὐτόν καὶ λέγων· Διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ· Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου· αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται.  Συνηγμένων δὲ τῶν Φαρισαίων ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς λέγων· Τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ Χριστοῦ; τίνος υἱός ἐστι; λέγουσιν αὐτῷ· Τοῦ Δαυῒδ. λέγει αὐτοῖς· Πῶς οὖν Δαυῒδ ἐν Πνεύματι Κύριον καλεῖ αὐτὸν λέγων, εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου, κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου; εἰ οὖν Δαυῒδ καλεῖ αὐτὸν Κύριον, πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστι; καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτῷ ἀποκριθῆναι λόγον, οὐδὲ ἐτόλμησέ τις ἀπ' ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

He who truly wishes to believe in God must be lifted above himself, his mind, and even the whole world. For this reason, the value of faith is considered higher than the value of man. It is even higher than the value of the whole world. Therefore, the reward of faith should be higher than all of man's possessions along with the glories of this world. The reward of faith is God.
Fr. Matthew the Poor
Orthodox Prayer Life: The Interior Way, p. 74, 20th century

What is it that I love when I love you? Not the beauty of a body or the comeliness of time. Nor the luster of the light pleasing to the eyes, nor the sweet melodies of all manner of songs, nor the fragrance of flowers, ointments and spices, not manna and honey, nor limbs welcome to the embrace of the flesh - I do not love these when I love my God. And yet there is a kind of light, a kind of voice, a kind of fragrance, a kind of foods, a kind of embrace, when I love my God, who is the light, voice, fragrance, food, embrace of the inner man, where there shines into the soul that which no place can contain, and there sounds forth that which time cannot end, where there is fragrance which no breeze disperses, taste which eating does not make less, and a clinging together which fulfillment does not terminate. It is this that I love when I love my God.
St. Augustine
Confessions 10.6 in The Confessions of St. Augustine, p. 244, 5th century

BACK TO TOP

Saints and Feasts

February 04

15th Sunday of Matthew


February 04

Isidore of Pelusium

This Saint was from Alexandria and was a disciple of Saint John Chrysostom. He struggled in asceticism in a monastery at Mount Pelusium, and became abbot of the monks struggling in that monastery. He wrote a great many epistles replete with divine grace, wisdom, and much profit. Over 2,000 of them are preserved in Volume 78 of Migne's Patrologia Graeca (PG 78:177-1646); according to some, he wrote over 3,000 epistles, according to others, 10,000. He reposed on February 4, 440.


BACK TO TOP

REQUEST FOR PRAYERS

Please pray for the health, protection and healing of our beloved parishioners:

 

 Esther Anthos, Athena Christos, Joy Betinis,  Elaine Koliopoulos, Michelle Kooy,  Vange Policandriotes,   Dennis Secara, Dempsey Taylor, Thelma Theodore, Sofia Tsakopoulos, Mary Tucci, Margie Walsh, Irene Vasiliades and Evangeline Wolf

 

Let us pray to the Lord. Lord have mercy.
Holy Father, Great Physician of our souls and bodies, You sent the Lord Jesus Christ, Your only-begotten Son, to redeem us from sin and death and to heal every illness. Heal the sickness of Your servant’s body and soul and give them life. For You alone are the source of all healing, O God my God, and we give glory to You, Father, Son, and Holy Spirit, now and forever and unto the ages of ages. Amen.
 
*contact the church office if you would like your loved one to be added to our prayer list*
BACK TO TOP

MEMORIALS

 

 

 

Tzoylia (Julia) Tzonihakis– 40 Days

 

Ross John Anthos—1 Yr.

 

 May their memories be eternal!

 

BACK TO TOP

BACK TO TOP

Archdiocese News

GOARCH Ukrainian Relief Funds Distributed Through IOCC Collaboration

06/12/2023

In March 2022, His Eminence Archbishop Elpidophoros of America announced the establishment of the Greek Orthodox Archdiocese (GOARCH) Ukrainian Relief Fund, a major fundraising effort launched in collaboration with International Orthodox Christian Charities (IOCC) to raise $1 million for the immediate and long-term support of people in Ukraine impacted by the Russian invasion.


Archbishop Elpidophoros Welcomes Dean of Students of HCHC to Archdiocese 

06/12/2023

On Monday, June 12, 2023, His Eminence Archbishop Elpidophoros of America welcomed to the Archdiocese Headquarters the Rev. Presbyter Patrick O’Rourke to offer his blessings upon Fr. Patrick's recent appointment as Dean of Students at Hellenic College Holy Cross Greek Orthodox School of Theology in Brookline, MA.


Archbishop Elpidophoros Welcomes Rev. Deacon Spyridon Green to GOA Headquarters

06/12/2023

On Monday, June 12, 2023, His Eminence Archbishop Elpidophoros of America welcomed to the Archdiocese Headquarters Rev. Deacon Spyridon Green to offer his blessings upon his recent incardination in the Albanian Orthodox Diocese of America, Eparchy of the Ecumenical Patriarchate, and his assignment at Holy Trinity Albanian Orthodox Church, in South Boston MA.


"Embracing Our Roots: A Heartfelt Tribute to the History and Heritage of Our Greek School"

06/12/2023

Step into the captivating journey of our Greek school's past as we present a heartfelt video tribute. Join us as we delve into the narratives of the families that form the foundation of our community. Through the tender words of our beloved grandparents, we'll explore their nostalgic recollections of our homeland and the remarkable tales of their arrival in Chicago.


Congratulations to the Graduates of the Greek Orthodox Archdiocese: A Message of Pride and Encouragement from the Director of Education Dr. Anastasios Koularmanis

06/12/2023

Congratulations to all the graduates from the schools of the Greek Orthodox Archdiocese! You have reached an important milestone in your educational journey, and your hard work, dedication, and perseverance have paid off. This achievement reflects your commitment to learning, personal growth, and the values instilled in you by your families and educators.


High School Graduation Address By His Eminence Archbishop Elpidophoros of America At the Saint Demetrios Preparatory School

06/12/2023

I am delighted to be at this wonderful school again in order to attend your commencement exercises. All of you – students, parents, teachers and administrators – should be very proud. The Greek Orthodox Parochial Schools of our Sacred Archdiocese are very important educational and formational institutions for our youth. We must do all that we can to support and enhance these invaluable programs for the overall benefit and academic excellence of our children.


Tips and Strategies for Increasing Enrollment in our Greek Afternoon School Language Programs

06/21/2023

Greek Afternoon School language programs offered by our parishes are invaluable for preserving Greek language and culture among younger generations. However, attracting and retaining students in these programs can be a challenge. Below are some effective tips and strategies to increase enrollment in our Greek Afternoon School programs.


Sunday Sermon Series - Fourth Sunday of Matthew

06/28/2023

This week, find insights about the upcoming Gospel reading, where we learn about a foreigner coming to Jesus asking for his servant to be healed. What did he have that amazed the Lord? And how did he show it? Also, what does the Lord consider the most important virtues for us? 


 “How-to” Green Your Parish-Episode 36: St. Demetrios Green Team—Parkville, MD

06/28/2023

In this episode, the Saint Demetrios Green Team from Baltimore, MD shares how their efforts have quickly expanded beyond the parish level. From hosting environmental educational movie nights and family friendly activities that stimulate discussion on how to celebrate and care for God’s creation, partnering with local faith-based organizations, and providing weekly articles in their Sunday bulletin to provide parishioners with helpful environmental tips.


Dr. Anastasios Koularmanis Offers Tips on How you Can Help Keep Your Child’s Greek Language Skills Sharp During Summer

06/26/2023

Summer break is a time for relaxation and fun, but it's also an opportunity for parents to help their children maintain and improve their Greek language skills. Consistent practice during the break can prevent learning loss and ensure that children continue to develop their language proficiency. In this article, we will explore effective strategies that parents can employ to support their children in practicing Greek during the summer break.


SUNDAY SERMON SERIES  Fifth Sunday of Matthew  July 9

07/05/2023

This week, find insights about the upcoming Gospel reading, where we learn about Jesus encountering two possessed men who lived in a cemetery. But why did they live in a cemetery? What was the cause of their condition? And how did the Lord free them?


Camp Saint Paul  Week One Completed

07/02/2023

With the blessing and loving support of His Eminence Archbishop Elpidophoros of America, the Archdiocesan District completed its first week of Camp Saint Paul on Saturday, July 1st, 2023 with an overwhelming participation of youth and young adult staff focusing on their theme for the Summer, “Do not be Afraid”.


Greek Orthodox Archdiocese of America Releases Financial Results

07/11/2023

The Greek Orthodox Archdiocese of America has released its audited 2022 and its first quarter of 2023 financial results https://www.goarch.org/-/financial%20statements . These financial results demonstrate the continued healthy financial status of the Archdiocese due to the strong support of its parishes and donors and the stringent cost controls implemented beginning in 2018 and continuing through today.


The District Office of Education Celebrates 50 Years of Greek Language Examination Approval

07/10/2023

New York State Department of Education approved the examination in Modern Greek on June 20, 1972, marking a significant milestone for the District Office of Education. This approval, which was championed by Dr. Emmanuel Hatziemmanuel, the Director at the time, emphasized the importance of the Greek language within the State of New York. It was a testament to the thriving Greek community and their dedication to preserving their heritage and culture.


BACK TO TOP

BACK TO TOP

BACK TO TOP