Annunciation Church
Publish Date: 2024-05-12
Bulletin Contents

Organization Icon
Annunciation Church

General Information

 • Phone:
 • (978) 465-5757
 • Street Address:

 • 7 Harris St.

 • Newburyport, MA 01950


Contact Information
Services Schedule

Orthros 8:30am Divine Liturgy 9:30am


Past Bulletins


Hymns of the Day

Apolytikion of Great and Holy Pascha in the Plagal First Mode

Christ is risen from the dead, by death hath He trampled down death, and on those in the graves hath He bestowed life.
Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.

Apolytikion for Thomas Sun. in the Grave Mode

Whilst the tomb was sealed, Thou, O Life, didst shine forth from the grave, O Christ God; and whilst the doors were shut, Thou didst come unto Thy disciples, O Resurrection of all, renewing through them an upright Spirit in us according to Thy great mercy.
Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος ἡ ζωὴ ἐκ τάφου ἀνέτειλας Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, τοῖς Μαθηταῖς ἐπέστης ἡ πάντων ἀνάστασις, πνεῦμα εὐθὲς δι' αὐτῶν ἐγκαινίζων ἡμῖν, κατὰ τὸ μέγα σου ἔλεος.

Seasonal Kontakion in the Plagal Fourth Mode

Though You went down into the tomb, You destroyed Hades' power, and You rose the victor, Christ God, saying to the myrrh-bearing women, "Hail!" and granting peace to Your disciples, You who raise up the fallen.
Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ ᾍδου καθεῖλες τὴν δύναμιν, καὶ ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστὲ ὁ Θεός, γυναιξὶ Μυροφόροις φθεγξάμενος. Χαίρετε, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις εἰρήνην δωρούμενος ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.
BACK TO TOP

Saints and Feasts

May 12

Thomas Sunday

Though the doors were shut at the dwelling where the disciples were gathered for fear of the Jews on the evening of the Sunday after the Passover, our Saviour wondrously entered and stood in their midst, and greeted them with His customary words, "Peace be unto you." Then He showed unto them His hands and feet and side; furthermore, in their presence, He took some fish and a honeycomb and ate before them, and thus assured them of His bodily Resurrection. But Thomas, who was not then present with the others, did not believe their testimony concerning Christ's Resurrection, but said in a decisive manner, "Except I shall see in His hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into His side, I will not believe." Wherefore after eight days, that is, on this day, when the disciples were again gathered together and Thomas was with them, the Lord Jesus came while the doors were shut, as He did formerly. Standing in their midst, He said, "Peace be unto you"; then He said to Thomas, "Bring hither thy finger, and behold my hands; and bring hither thy hand, and thrust it into My side: and be not unbelieving, but believing."

And Thomas, beholding and examining carefully the hands and side of the Master, cried out with faith, "My Lord and my God." Thus he clearly proclaimed the two natures - human and divine - of the God-man (Luke 24:36-49; John 20:19-29).

This day is called Antipascha (meaning "in the stead of Pascha," not "in opposition to Pascha") because with this day, the first Sunday after Pascha, the Church consecrates every Sunday of the year to the commemoration of Pascha, that is, the Resurrection.


May 12

Epiphanius, Bishop of Cyprus

Saint Epiphanius was born about 310 in Besanduc, a village of Palestine, of Jewish parents who were poor and tillers of the soil. In his youth he came to faith in Christ and was baptized with his sister, after which he distributed all he had to the poor and became a monk, being a younger contemporary of Saint Hilarion the Great (see Oct. 21), whom he knew. He also visited the renowned monks of Egypt to learn their ways. Because the fame of his virtue had spread, many in Egypt desired to make him a bishop; when he learned of this, he fled, returning to Palestine. But after a time he learned that the bishops there also intended to consecrate him to a widowed bishopric, and he fled to Cyprus. In Paphos he met Saint Hilarion, who told him to go to Constantia, a city of Cyprus also called Salamis. Epiphanius answered that he preferred to take ship for Gaza, which, despite Saint Hilarion's admonitions, he did. But a contrary wind brought the ship to Constantia where, by the providence of God, Epiphanius fell into the hands of bishops who had come together to elect a successor to the newly-departed Bishop of Constantia, and the venerable Epiphanius was at last constrained to be consecrated, about the year 367. He was fluent in Hebrew, Egyptian, Syriac, Greek, and Latin, and because of this he was called "Five-tongued." He had the gift of working miracles, and was held in such reverence by all, that although he was a known enemy of heresy, he was well nigh the only eminent bishop that the Arians did not dare to drive into exile when the Emperor Valens persecuted the Orthodox about the year 371. Having tended his flock in a manner pleasing to God, and guarded it undefiled from every heresy, he reposed about the year 403, having lived for ninety-three years. Among his sacred writings, the one that is held in special esteem is the Panarion (from the Latin Panarium, that is, "Bread-box,") containing the proofs of the truth of the Faith, and an examination of eighty heresies.


BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Prokeimenon. Fourth Mode. Psalm 146.5;134.3.
Great is our Lord, and great is his power.
Verse: Praise the Lord, for the Lord is good.

The reading is from Acts of the Apostles 5:12-20.

In those days, many signs and wonders were done among the people by the hands of the apostles. And they were all together in Solomon's Portico. None of the rest dared join them, but the people held them in high honor. And more than ever believers were added to the Lord, multitudes both of men and women, so that they even carried out the sick into the streets, and laid them on beds and pallets, that as Peter came by at least his shadow might fall on some of them. The people also gathered from the towns around Jerusalem, bringing the sick and those afflicted with unclean spirits, and they were all healed. But the high priest rose up and all who were with him, that is, the party of the Sadducees, and filled with jealousy they arrested the apostles and put them in the common prison. But at night an angel of the Lord opened the prison doors and brought them out and said, "Go and stand in the temple and speak to the people all the words of this Life."

Προκείμενον. Fourth Mode. ΨΑΛΜΟΙ 146.5;134.3.
Μέγας ὁ Κύριος ἡμῶν, καὶ μεγάλη ἡ ἰσχὺς ἀὐτοῦ.
Στίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθός.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πράξεις Ἀποστόλων 5:12-20.

Ἐν ταῖς ἡμεραῖς ἐκείναις, διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τῷ λαῷ πολλά· καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ἅπαντες ἐν τῇ στοᾷ Σολομῶντος. Τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς, ἀλλʼ ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς ὁ λαός· μᾶλλον δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες τῷ κυρίῳ, πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν· ὥστε κατὰ τὰς πλατείας ἐκφέρειν τοὺς ἀσθενεῖς, καὶ τιθέναι ἐπὶ κλινῶν καὶ κραββάτων, ἵνα ἐρχομένου Πέτρου κἂν ἡ σκιὰ ἐπισκιάσῃ τινὶ αὐτῶν. Συνήρχετο δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν πέριξ πόλεων εἰς Ἱερουσαλήμ, φέροντες ἀσθενεῖς καὶ ὀχλουμένους ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων, οἵτινες ἐθεραπεύοντο ἅπαντες. Ἀναστὰς δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ πάντες οἱ σὺν αὐτῷ - ἡ οὖσα αἵρεσις τῶν Σαδδουκαίων - ἐπλήσθησαν ζήλου, καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους, καὶ ἔθεντο αὐτοὺς ἐν τηρήσει δημοσίᾳ. Ἄγγελος δὲ κυρίου διὰ τῆς νυκτὸς ἤνοιξεν τὰς θύρας τῆς φυλακῆς, ἐξαγαγών τε αὐτοὺς εἶπεν, Πορεύεσθε, καὶ σταθέντες λαλεῖτε ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ πάντα τὰ ῥήματα τῆς ζωῆς ταύτης.


Gospel Reading

Thomas Sunday
The Reading is from John 20:19-31

On the evening of that day, the first day of the week, the doors being shut where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said to them, "Peace be with you." When He had said this, He showed them His hands and His side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent Me, even so I send you." And when He had said this, He breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven; if you retain the sins of any, they are retained." Now Thomas, one of the twelve, called the Twin, was not with them when Jesus came. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see in His hands the print of the nails, and place my finger in the mark of the nails, and place my hand in His side, I will not believe." Eight days later, His disciples were again in the house, and Thomas was with them. The doors were shut, but Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then He said to Thomas, "Put your finger here, and see My hands; and put out your hand, and place it in My side; do not be faithless, but believing." Thomas answered Him, "My Lord and My God!" Jesus said to him, "Have you believed because you have seen Me? Blessed are those who have not seen and yet believe." Now Jesus did many other signs in the presence of the disciples, which are not written in this book; but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing, you may have life in His name.

Thomas Sunday
Κατὰ Ἰωάννην 20:19-31

Οὔσης ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· Εἰρήνη ὑμῖν. Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ· ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον. Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν· Εἰρήνη ὑμῖν, καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ πατήρ, κᾀγὼ πέμπω ὑμᾶς. Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς· Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον. Ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφιένται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται. Θωμᾶς δέ, εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετʼ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν Ἰησοῦς· ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί· Ἑωράκαμεν τὸν Κύριον. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω. Καὶ μεθʼ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ Θωμᾶς μετʼ αὐτῶν. Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν· Εἰρήνη ὑμῖν. Εἶτα λέγει τῷ Θωμᾶ· φέρε τὸν δάκτυλόν σου ᾧδε, καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου. καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστός. Καὶ ἀπεκρίθη ὁ Θωμᾶς, καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου. Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ὅτι ἑώρακάς με πεπίστευκας, μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες, καὶ πιστεύσαντες. Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἃ οὐκ ἔστιν γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ· ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύσητε ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες, ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.


BACK TO TOP

Parish News and Events

Please pray for our brothers and sisters: Christina, Malina, Athena, Ivana, Deborah, Nicholas,  Christine, James, Joanne, Seraphima, Matthew, Yakov, Paul, Despina and Panayioti, Anna Maria.  Please submit the names to Fr. Costin.

Happy Mother's Day to all of our mothers!Happy Mothers Day Vector Art, Icons, and Graphics for Free ...

Dear Parishioners and Festival supporters, 2024 GFF preparations have begun in earnest, and we look forward to having another successful Festival on July 26-28, 2024.  Our next in-person Festival meeting is planned for Mon. May 13 at 6:00 PM, in the Church conference room.  This is our 3rd GFF general meeting in 2024. During the May 13 meeting, we will focus on the GFF preparations to-date, confirm menu, workshop and purchasing cadence, review the permitting process, solicit volunteers for key remaining gaps, etc.  We will also provide an update on our efforts to solicit local business sponsorships, and have additional solicitation letters available for you, to take to your favorite businesses.  Every little bit helps! 

For your advance planning, we will hold Festival meetings, every Monday, starting at 6:00 PM, in conf. room.  We will publish the meeting focus/agenda in advance.  There will be no meeting on Mon. May 27 (Memorial Day). The focus of the Mon. May 20 meeting will be the proposed 2nd inside serving line.  For that meeting, we will have Nicholson Hall set-up in the proposed new line, and solicit your feedback and ideas. All are highly encouraged to attend, participate and share their perspectives.  It takes all of us to make the Festival successful! - The Festival Executive Committee

Community-wide baptism of Luciana Kokaras will take place next Sunday, May 19, at 11:30am, right after the Divine Liturgy.  The Kokaras family is inviting the whole church to take part in the Baptism and stay for a celebratory meal.

BACK TO TOP

Outreach and Evangelism

Evening Bible study resumes this Monday, May 13th at 7pm, and meets every other week.  We study the book of Acts, chapter by chapter.  Bring your own bible - we will be using the Orthodox Study Bible, but always refer to the original and occasionally look at other translations. 

Reading assigment:  Acts ch 16-17.

Virtual Bible study on Thursdays at noon.  This small interdenominational group discusses the readings in the Common Lectionary.  If you are interested in participating, please contact Fr. Costin.

BACK TO TOP

Liturgical Ministry

Prosforo Schedule for May & June:  May 12 - Freezer, May 19 - Melinda Patrick, May 26 - Kathy & Joanna Tsiantas. For June:  June 2 - Rebekah Rinard, June 9 - Lisa Housiantitis, June 16 - Anna Chetsas, June 23 - Elaine Kevgas, June 30 - Freezer.  Thank you to our dedicated team of bakers!

Xristos Anesti!  Christ is Risen!

BACK TO TOP

Flyers

BACK TO TOP

Parish Calendar

 • Parish calendar

  May 12 to May 26, 2024

  Sunday, May 12

  9:00AM Matins (Orthros)

  10:00AM Divine Liturgy

  Monday, May 13

  6:00PM GFF - In Person Meeting

  7:00PM Bible Study - Acts

  Thursday, May 16

  7:00PM Parish Council Meeting

  Sunday, May 19

  9:00AM Matins (Orthros)

  10:00AM Divine Liturgy

  11:30AM Baptism & Luncheon (NH)

  Monday, May 20

  6:00PM GFF - In Person Meeting

  7:00PM Vespers for Sts Constantine and Helen

  Tuesday, May 21

  9:30AM Divine Liturgy - Sts Constantine and Helen

  6:30PM NH Rental

  Sunday, May 26

  9:00AM Matins (Orthros)

  10:00AM Divine Liturgy

BACK TO TOP

BACK TO TOP