All Saints Church
Publish Date: 2023-07-30
Bulletin Contents

Organization Icon
All Saints Church

General Information

  • Phone:
  • (815) 722-1727
  • Street Address:

  • 102 North Broadway

  • Joliet, IL 60435


Services Schedule

Sunday Orthros 8:15 am Divine Liturgy 9:30 am

Weekday Services Orthros 8:30 am Divine Liturgy 9:30 am


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Grave Mode

Thou didst abolish death by Thy Cross; Thou didst open Paradise to the thief; Thou didst transform the myrrh-bearers' lamentation, and didst bid Thine Apostles to preach that Thou art risen, O Christ God, granting great mercy to the world.
Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τὸν θάνατον, ἠνέῳξας τῷ Λῃστῇ τὸν Παράδεισον, τῶν Μυροφόρων τὸν θρῆνον μετέβαλες, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις κηρύττειν ἐπέταξας, ὅτι ἀνέστης Χριστὲ ὁ Θεός, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Seasonal Kontakion in the Grave Mode

You were transfigured upon the mount, O Christ our God, and Your disciples, in so far as they could bear, beheld Your glory. Thus, when they see You crucified, they may understand Your voluntary passion, and proclaim to the world that You are truly the effulgence of the Father.
Επί τού όρους μετεμορφώθης, καί ως εχώρουν οι Μαθηταί σου τήν δόξαν σου, Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο, ίνα όταν σε ίδωσι σταυρούμενον, τό μέν πάθος νοήσωσιν εκούσιον, τώ δέ κόσμω κηρύξωσιν, ότι σύ υπάρχεις αληθώς, τού Πατρός τό απαύγασμα.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Matins Gospel Reading

Eighth Orthros Gospel
The Reading is from John 20:11-18

At that time, Mary stood weeping outside the tomb, and as she wept she stooped to look into the tomb, and she saw two angels in white, sitting where the body of Jesus has lain, one at the head and one at the feet. They said to her, "Woman, why are you weeping?" She said to them, "Because they have taken away my Lord, and I do not know where they have laid Him." Saying this, she turned round and saw Jesus standing, but she did not know that it was Jesus. Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Whom do you seek?" Supposing Him to be the gardener, she said to Him, "Sir, if you have carried Him away, tell me where you have laid Him, and I will take Him away." Jesus said to her, "Mary." She turned and said to Him in Hebrew, "Rabboni," which means Teacher. Jesus said to her, "Do not touch Me, for I have not yet ascended to the Father; but go to My brethren and say to them, I am ascending to My Father and your Father, to My God and your God." Mary Magdalene went and said to the disciples, "I have seen the Lord," and she told them that He had said these things to her.

Eighth Orthros Gospel
Κατὰ Ἰωάννην 20:11-18

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, Μαρία εἱστήκει πρὸς τὸ μνημεῖον κλαίουσα ἔξω· ὡς οὖν ἔκλαιε, παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς καθεζομένους, ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ, καὶ ἕνα πρὸς τοῖς ποσίν, ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, καὶ λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι· Γύναι, τί κλαίεις; λέγει αὐτοῖς· Ὅτι ᾖραν τὸν Κύριόν μου, καὶ οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν· καὶ ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ θεωρεῖ τὸν Ἰησοῦν ἑστῶτα, καὶ οὐκ ᾒδει ὅτι Ἰησοῦς ἐστι. Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Γύναι, τί κλαίεις; τίνα ζητεῖς; ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι ὁ κηπουρὸς ἐστι, λέγει αὐτῷ· Κύριε, εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν, εἰπέ μοι ποῦ αὐτὸν ἔθηκας, κᾀγὼ αὐτὸν ἀρῶ· λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Μαρία· στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ· Ῥαββουνί· ὃ λέγεται Διδάσκαλε· λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Μή μου ἃπτου· οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα μου, πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου, καὶ εἰπὲ αὐτοῖς· Ἀναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν, καὶ Θεόν μου καὶ Θεὸν ὑμῶν· ἔρχεται Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἀπαγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς ὅτι ἑώρακε τὸν Κύριον· καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ.


Epistle Reading

8th Sunday of Matthew
The Reading is from St. Paul's First Letter to the Corinthians 1:10-17

Brethren, I appeal to you by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree and that there be no dissensions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment. For it has been reported to me by Chloe's people that there is quarreling among you, my brethren. What I mean is that each one of you says, "I belong to Paul," or "I belong to Apollos," or "I belong to Cephas," or "I belong to Christ." Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? I thank God that I baptized none of you except Crispos and Gaius; lest any one should say that you were baptized in my name. (I did baptize also the household of Stephanas. Beyond that, I do not know whether I baptized any one else.) For Christ did not send me to baptize but to preach the gospel, and not with eloquent wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power.

8th Sunday of Matthew
Πρὸς Κορινθίους α' 1:10-17

Ἀδελφοί, παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῒ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ. Ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί μου, ὑπὸ τῶν Χλόης, ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσιν. Λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει, Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, Ἐγὼ δὲ Ἀπολλώ, Ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, Ἐγὼ δὲ Χριστοῦ. Μεμέρισται ὁ Χριστός; Μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν, ἢ εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε; Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα, εἰ μὴ Κρίσπον καὶ Γάϊον· ἵνα μή τις εἴπῃ ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβάπτισα. Ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον· λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα. Οὐ γὰρ ἀπέστειλέν με Χριστὸς βαπτίζειν, ἀλλʼ εὐαγγελίζεσθαι· οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ.


Gospel Reading

8th Sunday of Matthew
The Reading is from Matthew 14:14-22

At that time, Jesus saw a great throng; and he had compassion on them, and healed their sick. When it was evening, the disciples came to him and said, "This is a lonely place, and the day is now over; send the crowds away to go into the villages and buy food for themselves." Jesus said, "They need not go away; you give them something to eat." They said to him, "We have only five loaves here and two fish." And he said, "Bring them here to me." Then he ordered the crowds to sit down on the grass; and taking the five loaves and the two fish he looked up to heaven, and blessed, and broke and gave the loaves to the crowds. And they all ate and were satisfied. And they took up twelve baskets full of the broken pieces left over. And those who ate were about five thousand men, besides women and children. Then he made the disciples get into the boat and go before him to the other side, while he dismissed the crowds.

8th Sunday of Matthew
Κατὰ Ματθαῖον 14:14-22

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐξελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς εἶδε πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσε τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν. ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ· οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας. ὁ δὲ εἶπε· φέρετέ μοι αὐτοὺς ὧδε. καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοὺς χόρτους, λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησε, καὶ κλάσας ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις. οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

And another thing too we learn, the self-restraint of the disciples which they practised in necessary things, and how little they accounted of food.
St. John Chrysostom
Homily 49 on Matthew 14, 4th Century

For being twelve, they had five loaves only and two fishes; so secondary to them were the things of the body: so did they cling to the things spiritual only. And not even that little did they hold fast, but gave up even it when asked.
St. John Chrysostom
Homily 49 on Matthew 14, 4th Century

BACK TO TOP

Saints and Feasts

July 30

8th Sunday of Matthew


July 30

Silas & Silvanos the Apostles of the 70

Saint Silas was a companion and fellow labourer of the Apostle Paul: "And Paul chose Silas and departed...and he went through Syria and Cilicia, confirming the churches" (Acts 15:40-41). He later became Bishop of Corinth, and reposed in peace. Saint Silvanos became Bishop of Thessalonica, and also reposed in peace. Saint Crescents, whom Saint Paul mentions in his Second Epistle to Timothy(4:10), became Bishop of Chalcedon, and brought many to the Faith. As for him whom the Apostle of the Nations praises as "my well-beloved Epenetus, the first-fruits of Achaia unto Christ" (Roman 16:5), he became Bishop of Carthage, and after enduring many afflictions from the idolators, and bringing many of them to Christ, he departed to the Lord.


July 31

Forefeast of the Precious Cross


BACK TO TOP

REQUEST FOR PRAYERS

Please pray for the health, protection and healing of our beloved parishioners:

 

 Athena Christos, Joy Betinis, Christine Karales, Elaine Koliopoulos,  Vange Policandriotes, Dempsey Taylor, Sofia Tsakopoulos, Mary Tucci, Margie Walsh, Irene Vasiliades and Evangeline Wolf

 

Let us pray to the Lord. Lord have mercy.
Holy Father, Great Physician of our souls and bodies, You sent the Lord Jesus Christ, Your only-begotten Son, to redeem us from sin and death and to heal every illness. Heal the sickness of Your servant’s body and soul and give them life. For You alone are the source of all healing, O God my God, and we give glory to You, Father, Son, and Holy Spirit, now and forever and unto the ages of ages. Amen.
 
*contact the church office if you would like your loved one to be added to our prayer list*
BACK TO TOP

MEMORIALS

 

 

 

BACK TO TOP

BACK TO TOP

Archdiocese News

GOARCH Ukrainian Relief Funds Distributed Through IOCC Collaboration

06/12/2023

In March 2022, His Eminence Archbishop Elpidophoros of America announced the establishment of the Greek Orthodox Archdiocese (GOARCH) Ukrainian Relief Fund, a major fundraising effort launched in collaboration with International Orthodox Christian Charities (IOCC) to raise $1 million for the immediate and long-term support of people in Ukraine impacted by the Russian invasion.


Archbishop Elpidophoros Welcomes Dean of Students of HCHC to Archdiocese 

06/12/2023

On Monday, June 12, 2023, His Eminence Archbishop Elpidophoros of America welcomed to the Archdiocese Headquarters the Rev. Presbyter Patrick O’Rourke to offer his blessings upon Fr. Patrick's recent appointment as Dean of Students at Hellenic College Holy Cross Greek Orthodox School of Theology in Brookline, MA.


Archbishop Elpidophoros Welcomes Rev. Deacon Spyridon Green to GOA Headquarters

06/12/2023

On Monday, June 12, 2023, His Eminence Archbishop Elpidophoros of America welcomed to the Archdiocese Headquarters Rev. Deacon Spyridon Green to offer his blessings upon his recent incardination in the Albanian Orthodox Diocese of America, Eparchy of the Ecumenical Patriarchate, and his assignment at Holy Trinity Albanian Orthodox Church, in South Boston MA.


"Embracing Our Roots: A Heartfelt Tribute to the History and Heritage of Our Greek School"

06/12/2023

Step into the captivating journey of our Greek school's past as we present a heartfelt video tribute. Join us as we delve into the narratives of the families that form the foundation of our community. Through the tender words of our beloved grandparents, we'll explore their nostalgic recollections of our homeland and the remarkable tales of their arrival in Chicago.


Congratulations to the Graduates of the Greek Orthodox Archdiocese: A Message of Pride and Encouragement from the Director of Education Dr. Anastasios Koularmanis

06/12/2023

Congratulations to all the graduates from the schools of the Greek Orthodox Archdiocese! You have reached an important milestone in your educational journey, and your hard work, dedication, and perseverance have paid off. This achievement reflects your commitment to learning, personal growth, and the values instilled in you by your families and educators.


High School Graduation Address By His Eminence Archbishop Elpidophoros of America At the Saint Demetrios Preparatory School

06/12/2023

I am delighted to be at this wonderful school again in order to attend your commencement exercises. All of you – students, parents, teachers and administrators – should be very proud. The Greek Orthodox Parochial Schools of our Sacred Archdiocese are very important educational and formational institutions for our youth. We must do all that we can to support and enhance these invaluable programs for the overall benefit and academic excellence of our children.


Tips and Strategies for Increasing Enrollment in our Greek Afternoon School Language Programs

06/21/2023

Greek Afternoon School language programs offered by our parishes are invaluable for preserving Greek language and culture among younger generations. However, attracting and retaining students in these programs can be a challenge. Below are some effective tips and strategies to increase enrollment in our Greek Afternoon School programs.


Sunday Sermon Series - Fourth Sunday of Matthew

06/28/2023

This week, find insights about the upcoming Gospel reading, where we learn about a foreigner coming to Jesus asking for his servant to be healed. What did he have that amazed the Lord? And how did he show it? Also, what does the Lord consider the most important virtues for us? 


 “How-to” Green Your Parish-Episode 36: St. Demetrios Green Team—Parkville, MD

06/28/2023

In this episode, the Saint Demetrios Green Team from Baltimore, MD shares how their efforts have quickly expanded beyond the parish level. From hosting environmental educational movie nights and family friendly activities that stimulate discussion on how to celebrate and care for God’s creation, partnering with local faith-based organizations, and providing weekly articles in their Sunday bulletin to provide parishioners with helpful environmental tips.


Dr. Anastasios Koularmanis Offers Tips on How you Can Help Keep Your Child’s Greek Language Skills Sharp During Summer

06/26/2023

Summer break is a time for relaxation and fun, but it's also an opportunity for parents to help their children maintain and improve their Greek language skills. Consistent practice during the break can prevent learning loss and ensure that children continue to develop their language proficiency. In this article, we will explore effective strategies that parents can employ to support their children in practicing Greek during the summer break.


SUNDAY SERMON SERIES  Fifth Sunday of Matthew  July 9

07/05/2023

This week, find insights about the upcoming Gospel reading, where we learn about Jesus encountering two possessed men who lived in a cemetery. But why did they live in a cemetery? What was the cause of their condition? And how did the Lord free them?


Camp Saint Paul  Week One Completed

07/02/2023

With the blessing and loving support of His Eminence Archbishop Elpidophoros of America, the Archdiocesan District completed its first week of Camp Saint Paul on Saturday, July 1st, 2023 with an overwhelming participation of youth and young adult staff focusing on their theme for the Summer, “Do not be Afraid”.


Greek Orthodox Archdiocese of America Releases Financial Results

07/11/2023

The Greek Orthodox Archdiocese of America has released its audited 2022 and its first quarter of 2023 financial results https://www.goarch.org/-/financial%20statements . These financial results demonstrate the continued healthy financial status of the Archdiocese due to the strong support of its parishes and donors and the stringent cost controls implemented beginning in 2018 and continuing through today.


The District Office of Education Celebrates 50 Years of Greek Language Examination Approval

07/10/2023

New York State Department of Education approved the examination in Modern Greek on June 20, 1972, marking a significant milestone for the District Office of Education. This approval, which was championed by Dr. Emmanuel Hatziemmanuel, the Director at the time, emphasized the importance of the Greek language within the State of New York. It was a testament to the thriving Greek community and their dedication to preserving their heritage and culture.


BACK TO TOP

BACK TO TOP

Parish Events

BACK TO TOP