Sts. Constantine and Helen Church
Publish Date: 2024-07-14
Bulletin Contents

Organization Icon
Sts. Constantine and Helen Church

General Information

 • Phone:
 • (414) 778-1555
 • Street Address:

 • 2160 N. Wauwatosa Avenue

 • Wauwatosa, WI 53213


Contact Information


Services Schedule

SUNDAY MATINS/DIVINE LITURGY, 8:15 am


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Second Mode

When Thou didst descend unto death, O Life Immortal, then didst Thou slay Hades with the lightning of Thy Divinity. And when Thou didst also raise the dead out of the nethermost depths, all the powers in the Heavens cried out: O Life-giver, Christ our God, glory be to Thee.
Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ Ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ᾅδην ἐνέκρωσας τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος, ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον·Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι.

Apolytikion for Sun. of the Holy Fathers in the Plagal Fourth Mode

Most glorified art Thou, O Christ our God, Who hast established our Fathers as luminous stars upon the earth, and through them didst guide us all to the true Faith. O Most Merciful One, glory be to Thee.
Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ φωστῆρας ἐπὶ γῆς τοὺς Πατέρας ἡμῶν θεμελιώσας, καὶ δι' αὐτῶν πρὸς τὴν ἀληθινὴν πίστιν, πάντας ἡμᾶς ὁδηγήσας· πολυεύσπλαγχνε, δόξα σοι.

Seasonal Kontakion in the Second Mode

O Protection of Christians that cannot be put to shame, mediation unto the creator most constant: O despise not the voices of those who have sinned; but be quick, O good one, to come unto our aid, who in faith cry unto thee: Hasten to intercession and speed thou to make supplication, O thou who dost ever protect, O Theotokos, them that honor thee.
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Matins Gospel Reading

Third Orthros Gospel
The Reading is from Mark 16:9-20

When Jesus rose early on the first day of the week, He appeared first to Mary Magdalene, from whom He had cast out seven demons. She went and told those who had been with Him, as they mourned and wept. But when they heard that He was alive and had been seen by her, they would not believe it.

After this he appeared in another form to two of them, as they were walking into the country. And they went back and told the rest, but they did not believe them. After this He appeared to the eleven themselves as they sat at table and He upbraided them for their unbelief and hardness of heart, because they had not believed those who saw Him after He had risen. And He said to them, "Go into all the world and preach the gospel to the whole creation. He who believes and is baptized will be saved; but he who does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe: in My name they will cast out demons; they will speak in new tongues; they will pick up serpents, and if they drink any deadly thing, it will not hurt them; they will lay their hands on the sick, and they will recover."

So then the Lord Jesus, after He had spoken to them, was taken up into heaven, and sat down at the right hand of God. And they went forth and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the message by the signs that attended it. Amen.

Third Orthros Gospel
Κατὰ Μᾶρκον 16:9-20

Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς πρωῒ πρώτῃ Σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, ἀφ' ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια. Ἐκείνη πορευθεῖσα ἀπήγγειλε τοῖς μετ' αὐτοῦ γενομένοις, πενθοῦσι καὶ κλαίουσι. Κᾀκεῖνοι ἀκούσαντες ὅτι ζῇ καὶ ἐθεάθη ὑπ' αὐτῆς ἠπίστησαν. Μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ, πορευομένοις, εἰς ἀγρόν. Κᾀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς, οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν. Ὕστερον, ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη, καὶ ὠνείδισε τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν, ὅτι τοῖς θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον, οὐκ ἐπίστευσαν. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα, κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει. Ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθείς, σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας, κατακριθήσεται. Σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασι ταῦτα παρακολουθήσει. Ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσι, γλώσσαις λαλήσουσι καιναῖς, ὄφεις ἀροῦσι, κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν, οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψει, ἐπὶ ἀῤῥώστους χεῖρας ἐπιθήσουσι, καὶ καλῶς ἕξουσιν. Ὁ μὲν οὖν Κύριος, μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς, ἀνελήφθη εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες, ἐκήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος, καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος, διὰ τῶν ἐπακολουθούντων σημείων. Ἀμήν.


Epistle Reading

Prokeimenon. Plagal Second Mode. Psalm 31.11,1.
Be glad in the Lord, and rejoice, O righteous.
Verse: Blessed are they whose transgressions have been forgiven.

The reading is from St. Paul's Letter to Titus 3:8-15.

Titus, my son, the saying is sure. I desire you to insist on these things, so that those who have believed in God may be careful to apply themselves to good deeds; these are excellent and profitable to men. But avoid stupid controversies, genealogies, dissensions, and quarrels over the law, for they are unprofitable and futile. As for a man who is factious, after admonishing him once or twice, have nothing more to do with him, knowing that such a person is perverted and sinful; he is self-condemned.

When I send Artemas or Tychicos to you, do your best to come to me at Nicopolis, for I have decided to spend the winter there. Do your best to speed Zenas the lawyer and Apollos on their way; see that they lack nothing. And let our people learn to apply themselves to good deeds, so as to help cases of urgent need, and not to be unfruitful.

All who are with me send greeting to you. Greet those who love us in the faith. Grace be with you all. Amen.

Προκείμενον. Plagal Second Mode. ΨΑΛΜΟΙ 31.11,1.
Εὐφράνθητι ἐπὶ Κύριον, καὶ ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι.
Στίχ. Μακάριοι, ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Τίτον 3:8-15.

Τέκνον Τίτε, πιστὸς ὁ λόγος, καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες θεῷ. ταῦτά ἐστιν καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις · μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔριν καὶ μάχας νομικὰς περιΐστασο, εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι. αιῥετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει, ὢν αὐτοκατάκριτος. Ὅταν πέμψω Ἀρτεμᾶν πρὸς σὲ ἢ Τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρός με εἰς Νικόπολιν, ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι. Ζηνᾶν τὸν νομικὸν καὶ Ἀπολλῶν σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς λείπῃ. μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι. Ἀσπάζονταί σε οἱ μετ ᾽ἐμοῦ πάντες. Ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς ἐν πίστει. ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν.


Gospel Reading

Sunday of the Holy Fathers of the 4th Ecumenical Council
The Reading is from Matthew 5:14-19

The Lord said to his disciples, "You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hid. Nor do men light a lamp and put it under a bushel, but on a stand, and it gives light to all in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Think not that I have come to abolish the law and the prophets; I have come not to abolish them but to fulfill them. For truly, I say to you, till heaven and earth pass away, not an iota, not a dot, will pass from the law until all is accomplished. Whoever then relaxes one of the least of these commandments and teaches men so, shall be called least in the kingdom of heaven; but he who does them and teaches them shall be called great in the kingdom of heaven."

Sunday of the Holy Fathers of the 4th Ecumenical Council
Κατὰ Ματθαῖον 5:14-19

Εἶπεν ὁ Κὐριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· ῾Υμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη· οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασι αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾿ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.


BACK TO TOP

Our Events

Our Events

You can find the flyers of scheduled events here: https://flic.kr/s/aHBqjAv3Lz


BACK TO TOP

Calendar

 • Church Calendar

  July 14 to July 29, 2024

  Sunday, July 14

  Sunday of the Holy Fathers of the 4th Ecumenical Council

  Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Δ΄Οικουμενικής Συνόδου

  7:30AM Prosfora: Renee ACRA

  8:15AM +Matins

  9:15AM +Divine Liturgy

  11:15AM Hospitality: ACRA Family

  Monday, July 15

  The Holy Martyrs Cyricus and His Mother Julitta

  Κήρυκος και Ιουλίττης της μητρός αυτού

  6:00PM Paraklesis (Supplication Service) to the Virgin Mary

  Tuesday, July 16

  Athenogenes the Holy Martyr of Heracleopolis

  Ιερομάρτυρος Αθηνογένους, Επισκόπου Πηδαχθόης

  Wednesday, July 17

  The Holy Great Martyr Marina (Margaret)

  Μαρίνα Μεγαλομάρτυς

  8:00AM +Matins/Divine Liturgy - St. Marina

  Thursday, July 18

  Holy Martyr Emilian

  Αιμιλιανός Μάρτυς

  6:30PM Parish Council Meeting

  Friday, July 19

  Project Mexico

  Fr. Panteleimon at Project Mexico

  Macrina the Righteous, sister of St. Basil

  Οσίας Μητρός ημών Μακρίνης, αδελφής του Μ. Βασιλείου

  Saturday, July 20

  The Glorious Prophet Elias (Elijah)

  Προφήτης Ηλίας ο Θεσβίτης

  Sunday, July 21

  +Memorial: 6-Years Nabil Hinnawi

  4th Sunday of Matthew

  Δ΄ Ματθαίου

  7:30AM Prosfora: Peggy PAPAGIANIS

  8:00AM Welcome Team: Kiki SKOUFIS

  8:15AM +Matins

  9:15AM +Divine Liturgy

  11:15AM Hospitality: Hinnawi Family (in memory of Nabil Hinnawi)

  Monday, July 22

  Mary Magdalene, the Holy Myrrh-bearer and Equal to the Apostles

  Μαρία η Μαγδαληνή

  Tuesday, July 23

  Phocas the Holy Martyr, Bishop of Sinope

  Φωκάς Μάρτυς

  Wednesday, July 24

  Christina the Great Martyr of Tyre

  Χριστίνα Μεγαλομάρτυς

  Thursday, July 25

  Dormition of St. Anna, mother of the Theotokos

  Κοίμησις Αγίας Άννης, Μητρός της Θεοτόκου

  10:00AM Viewing: Penny Soteropoulos

  11:00AM Funeral: Penny Soteropoulos

  Friday, July 26

  Paraskeve the Righteous Martyr of Rome

  Παρασκευή Οσιομάρτυς

  8:00AM Matins and Divine Liturgy - St. Paraskeve the Martyr

  Saturday, July 27

  Panteleimon the Great Martyr & Healer

  Μεγαλομάρτυς Παντελεήμων

  8:00AM +Matins/Divine Liturgy - St. Panteleimon

  12:00PM Baptism for Harper and Reese Makal - daughters of Alicia and Danial

  Sunday, July 28

  5th Sunday of Matthew

  Ε΄ Ματθαίου

  7:30AM Prosfora: Gina RAICU

  8:00AM Welcome Team: George PAPAGEORGE

  8:15AM +Matins

  9:15AM +Divine Liturgy

  11:15AM Hospitality: Nassif, Klikizos & Canellos families

  Monday, July 29

  Nikki on vacation

  The Holy Martyr Callinicus

  Καλλίνικος Μάρτυς

BACK TO TOP

Saints and Feasts

July 14

Sunday of the Holy Fathers of the 4th Ecumenical Council

On the Sunday that falls from the 13th to the 19th of the present month, we chant the Service to the 630 Holy and God-bearing Fathers who came together for the 4th Ecumenical Council who assembled in Chalcedon in 451, to condemn Eutyches, who taught that there was only one nature, the divine, in Christ after the Incarnation, and Dioscorus, Patriarch of Alexandria, who illegally received Eutyches back into communion and deposed Saint Flavian, Patriarch of Constantinople, who had excommunicated Eutyches.

In the Slavic tradition, on this Sunday, the Fathers of the first six Ecumenical Councils are all commemorated.


July 14

Aquila the Apostle among the 70

Saint Aquila, who was from Pontus of Asia Minor, was a Jew by race and a tent-maker by trade. In the year 52 he and his wife Priscilla were in Corinth when Saint Paul first came there. They gave him hospitality, and the Apostle remained with them for many days, himself working at the same trade as they (Acts 18:2-3). And having believed in Christ through Paul, they followed him from that time on, working together with him and suffering perils with him for the sake of the preaching of the Gospel, as he himself testifies concerning them in his Epistle to the Romans, saying: "Greet Priscilla and Aquila, my helpers in Christ Jesus: who have for my life laid down their own necks: unto whom not only I give thanks, but also all the churches of the nations" (Rom. 16:3-4). When and where they reposed is unknown.


BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

The Lord says to His disciples, 'Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven' (Matt. 5:16). He does not say this to urge them to show off, but to urge them to organize their lives as is pleasing to God. Just as light effortlessly attracts people's gaze, so a way of life pleasing to God draws their minds along with their eyes. We do not praise the air which shares in the brilliance of the sunlight, but the sun which is the source of this brilliance and bestows it on us. Even if we do praise the air for its brightness, we praise the sun much more. So it is when someone makes the brilliance of the Sun of righteousness (Mal. 4:2) visible through his virtuous deeds. As soon as anyone looks at him, they are immediately led towards the glory of the Father in heaven of Christ, the Sun of righteousness.
St. Gregory Palamas
Homilies Vol. 1, Homily Ten para. 14; Saint Tikhon's Seminary Press pgs. 110-111, 14th century

Every work which does not have love as its beginning and root is nothing.
St. John Chrysostom
Unknown, 4th century

BACK TO TOP

Archdiocese News

Inspiring Women, Impacting the World: Highlights from the 2024 National Philoptochos Convention

07/10/2024

The 2024 National Philoptochos Convention concluded with a resounding affirmation of its theme, "Inspiring Women, Impacting the World," highlighting the organization's dedication to shaping a future enriched by compassion and service.


Archbishop Elpidophoros Attacked for Denouncing Turkish Occupation of Cyprus during 2024 Clergy-Laity Congress

07/09/2024

The leader of the Turkish-occupied part of Cyprus Ersin Tatar criticized His Eminence Archbishop Elpidophoros of America’s recent statements concerning the Turkish occupation of Cyprus in an interview with nationally-broadcast Turkish TV channel Ulusal Kanal. 


2024 National YAL Conference in San Diego, California Concludes with Gala and Glendi on July 6 2024

07/08/2024

On July 6, the 2024 National YAL Conference in San Diego, California concluded with a gala, cocktail reception, and glendi celebration.


His Eminence Archbishop Elpidophoros of America Inspires at National YAL Conference

07/08/2024

His Eminence Archbishop Elpidophoros of America delivered an inspirational keynote address at the National Young Adult League (YAL) Conference, held at the Westin Gaslamp Quarter on July 5, 2024. The address, which centered on the crucial role of young adults in the Church and the importance of unity, was a highlight of the conference, drawing a large and enthusiastic audience.


Clergy-Laity Congress Plenary Session #2

07/07/2024

After a Doxology by Patriarchal Representatives Their Eminences Archbishop Nikitas of Thyateira and Great Britain and Metropolitan Cleopas of Sweden and All Scandinavia, His Eminence Archbishop Elpidophoros of America, and the hierarchs of the Holy Eparchial Synod, the second session of the Clergy-Laity Congress Plenary was underway, on Thursday afternoon, July 4, 2024.


BACK TO TOP