Publish-header
St. George Church
Publish Date: 2017-07-23
Bulletin Contents

Organization Icon
St. George Church

General Information

 • Phone:
 • (732) 775-2777
 • Fax:
 • (732) 775-0109
 • Street Address:

 • 1033 West Park Avenue

 • Ocean, NJ 07733
 • Mailing Address:

 • 1033 West Park Avenue

 • Ocean, NJ 07733


Contact Information
Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Plagal Second Tone

Angelic powers were above Thy tomb, and they that guarded Thee became as dead. And Mary stood by the grave seeking Thine immaculate Body. Thou hast despoiled Hades and wast not tried thereby. Thou didst meet the Virgin and didst grant us life. O Thou Who didst arise from the dead, Lord, glory be to Thee.
Ἀγγελικαὶ Δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου, καὶ οἱ φυλάσσοντες ἀπενεκρώθησαν, καὶ ἵστατο Μαρία ἐν τῷ τάφῳ, ζητοῦσα τὸ ἄχραντόν σου σῶμα. Ἐσκύλευσας τὸν ᾍδην, μὴ πειρασθεὶς ὑπ' αὐτοῦ, ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ, δωρούμενος τὴν ζωήν, ὁ ἀναστὰς ἐκ των νεκρῶν, Κύριε δόξα σοι.

Apolytikion for Hieromartyr Phocas in the Fourth Tone

As a sharer of the ways and a successor to the throne of the Apostles, O inspired of God, thou foundest discipline to be a means of ascent to divine vision. Wherefore, having rightly divided the word of truth, thou didst also contest for the Faith even unto blood, O Hieromartyr Phocas. Intercede with Christ our God that our souls be saved.
Καί τρόπων μέτοχος, καί θρόνων διάδοχος, τών Αποστόλων γενόμενος, τήν πράξιν εύρες Θεόπνευστε, εις θεωρίας επίβασιν, διά τούτο τόν λόγον τής αληθείας ορθοτομών, καί τή πίστει ενήθλησας μέχρις αίματος, Ιερομάρτυς Φωκᾶς, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Apolytikion to St. George in the First Tone

Liberator of captives, defender of the poor, physician of the sick, and champion of kings, O trophy-bearer, Great Martyr George, intercede with Christ God that our souls be saved.

Seasonal Kontakion in the Second Tone

O Protection of Christians that cannot be put to shame, mediation unto the creator most constant: O despise not the voices of those who have sinned; but be quick, O good one, to come unto our aid, who in faith cry unto thee: Hasten to intercession and speed thou to make supplication, O thou who dost ever protect, O Theotokos, them that honor thee.
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Prokeimenon. Plagal Second Tone. Psalm 27.9,1.
O Lord, save your people and bless your inheritance.
Verse: To you, O Lord, I have cried, O my God.

The reading is from St. Paul's Letter to the Romans 15:1-7.

BRETHREN, we who are strong ought to bear with the failings of the weak, and not to please ourselves; let each of us please his neighbor for his good, to edify him. For Christ did not please himself; but, as it is written, "The reproaches of those who reproached thee fell on me." For whatever was written in former days was written for our instruction, that by steadfastness and by the encouragement of the scriptures we might have hope. May the God of steadfastness and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Christ Jesus, that together you may with one voice glorify the God and Father of your Lord Jesus Christ. Welcome one another, therefore, as Christ has welcomed you, for the glory of God.

Προκείμενον. Plagal Second Tone. ΨΑΛΜΟΙ 27.9,1.
Σῶσον, Κύριε τὸν λαὸν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου.
Στίχ. Πρὸς σἐ, Κύριε, κεκράξομαι ὁ Θεός μου.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς ῾Ρωμαίους 15:1-7.

Ἀδελφοί, ὀφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν, καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν. Ἕκαστος ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν. Καὶ γὰρ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν, ἀλλά, καθὼς γέγραπται, Οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσον ἐπʼ ἐμέ. Ὅσα γὰρ προεγράφη, εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν προεγράφη, ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ διὰ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν. Ὁ δὲ θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις κατὰ Χριστὸν Ἰησοῦν· ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι δοξάζητε τὸν θεὸν καὶ πατέρα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς προσελάβετο ὑμᾶς, εἰς δόξαν θεοῦ.


Gospel Reading

7th Sunday of Matthew
The Reading is from Matthew 9:27-35

At that time, as Jesus passed by, two blind men followed him, crying aloud, "Have mercy on us, Son of David." When he entered the house, the blind men came to him; and Jesus said to them, "Do you believe that I am able to do this?" They said to him, "Yes, Lord." Then he touched their eyes, saying, "According to your faith be it done to you." And their eyes were opened. And Jesus sternly charged them, "See that no one knows it." But they went away and spread his fame through all that district.

As they were going away, behold, a dumb demoniac was brought to him. And when the demon had been cast out, the dumb man spoke; and the crowds marveled, saying, "Never was anything like this seen in Israel." But the Pharisees said, "He casts out demons by the prince of demons."

And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing every disease and every infirmity among the people.

7th Sunday of Matthew
Κατὰ Ματθαῖον 9:27-35

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ ᾿Ιησοῦ ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ κράζοντες καὶ λέγοντες· ἐλέησον ἡμᾶς, υἱὲ Δαυΐδ. ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι; λέγουσιν αὐτῷ· ναί, Κύριε. τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν λέγων· κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν. καὶ ἀνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί· καὶ ἐνεβριμήσατο αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων· ὁρᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω. οἱ δὲ ἐξελθόντες διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ.

Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων ἰδοὺ προσήνεγκαν αὐτῷ ἄνθρωπον κωφὸν δαιμονιζόμενον· καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ κωφός, καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι λέγοντες ὅτι οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ ᾿Ισραήλ. οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον· ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια.

Καὶ περιῆγεν ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.


BACK TO TOP

News & Events

 

NEWS & UPCOMING EVENTS

 SUNDAY, JULY 23, 2017

 

JOIN US IN HONORING THE FEAST DAY OF ST. MARKELLA

  Today's coffee hour fellowship is in honor of the

           Feast Day of St. Markella (JULY 22ND)

 Sponsored by

The Ruscigno, Nicholas and Sourias families.

Please join us at the feature table to learn about

her Sainthood and enjoy Chiotika treats! 

                          

THURSDAY JULY 27TH

 S A I N T   P A N T E L E I M O N

8:30AM ORTHROS

 9:30AM DIVINE LITURGY

                             

On Saturday, August 5 from 5:00 pm to 5:45 pm

We will be having a Vespers Service in our St. Efstratios Chapel followed by a short 15 minute video presentation by Father Barnabas Powell on the Characteristics of Orthodox Christianity. 

Father Andrew will be available for a short Q&A afterwards. Please make every effort to attend and learn more about your Orthodox Faith. 

Please see the attached Flyer for further information.

                                    

 St. George Vacation Bible School

       Monday August 7th through Friday August 11th

      Children four years old to sixth grade welcome!

      9:30 AM to 12:00PM

  Older students and adults welcomed as volunteers! 

 Directors: Jacquelyn Marousis-Bush and Jeremy Bush 

Please fill out the registration form found in the Narthex or

from the weekly email blast and return to the church office.

See contact information below to volunteer and with any questions.

 

  Sunday School Registration: September 10, 2017

New forms available in the Narthex, in the weekly email, or in the community center on this day. Please fill out one per family, as new information is being requested, and return to the church office.

 First Day of Sunday School: September 24, 2017

We are currently looking for dedicated community members to fill the following positions: teachers (2nd grade, 3rd grade, 7th and 8th grade combined), substitutes, and as-needed classroom aides. No teaching experience is required, simply a love of the faith and working with children. Resources and support are available to ensure success for all volunteers. Please reach out to Kristen or the church office if you are interested.

Any questions, please contact Kristen Cline: kristen.et.cline@gmail.com

and put SUNDAY SCHOOL in the subject line.

 

 

Philoptochos August Bake Sale

Philoptochos welcomes everyone

to help make Kourambiedes 

10:00 AM Monday July 24th 

 

 Fellowship in Prayer

"Heavenly Father physician of our souls and bodies, you have sent Your only-begotten Son and Our Lord Jesus Christ to heal every sickness and infirmity, we ask that you visit and heal also your servants Olga, Despina, Edward, Louie, Baby Maria, Theo, Christie Anna, Baby Aaron, George, Melina, Kristy, Tania, Connie, Stephanie, Mary, Pat, Larry, Penelope, Vasiliki, Sylvia, Michael, Athena, Scott, Tom, Mike, Security Forces, Anne, Anastasia, from all physical and spiritual ailments through the grace of Your Christ. Grant them patience through this hardship, strength of body and spirit and recovery of health. Lord, You have taught us through Your word to pray for each other that we may be healed. We pray that You heal Your servants and grant them the gift of complete joy in You. For you are the source of healing and to You we give glory in the name of the Father, Son and Holy Spirit. Amen! 

If you have an addition to this list, please contact the Church Office 732-775-2777 or George Moutis gmoutis@scinj.com.

 

THE SPIRIT OF STEWARDSHIP

“As the Father has sent Me, so I send you.” John 20:21

   

The family of St. George gathered together in June and welcomed friends, family and neighbors to our church campus for our annual festival on our church site. Camaraderie, agape love and fellowship enveloped us as a family and showed us the true spirit of stewardship. We united as a village to serve a multitude of visitors and made them feel welcome and part of our St. George family. Our Orthodox Christianity shone and brightened our campus with the Light of Jesus Christ. May that Light continue to shine in each of us throughout the year.

 

The success at St. George depends on you!

                                  What will you do to make it happen?

 

Life Happens in Community!

Thank you to all our faithful stewards for support of our

St. George Stewardship Program!

If not you – who? If not now – when?

Time + Talent + Treasure = Stewardship
 

ICONOGRAPHY 

Since approval of the Iconography project at the October 16, 2016 Special Parish Assembly, the Iconography Committee finalized the contract with the Iconographer George Gariskanis on March 1, 2017.  Thank you to John Vrettos and Manny Tsarnas for their persistent efforts to negotiate and execute the contract. The Committee received and reviewed the revised Conceptual Iconography Design in April and reviewed with Metropolitan Evangelos on April 27.  A Town Hall was held on April 23rd, where Iconographer George Gariskanis presented the Iconography design and George Nicholas presented the scaffolding plan.  The Fundraising Campaign was launched including a brochure developed by Rick Deet with assistance by Marissa Costidis. Thank you to those who have generously contributed to the Iconography project.  If you are interested in donating to our project, an Iconography Fund has been created; information is available on our website and pledges can be made in VANCO or mailed to the Church.  For additional information, please contact Anne Papageorge, Iconography Chair. Dependent on fundraising, the Iconography Church Dome, Scenes of Life of Christ, Pendentives, and the Chapel Dome (Phase 1) are planned for Fall 2017.  The Platytera and Solea Iconography (Phase 2) are planned for Fall 2018.  The Iconostasis and Bishop Thrones Icons, Exonarthex Mosaics and Life of St George Icons (Phase 3) are planned for Summer 2019.    

                                                                 

ST GEORGE SOCIAL MEDIA
"Remember to register St George Greek Orthodox Church for all your Amazon purchases.  Our Church receives .5% for every purchase".  Simply paste the link below in your browser, to be directed to the registration page Amazonsmile:  https://smile.amazon.com/ch/21-0643361.  The link appears on our website too.  Follow us on social media, Facebook, Twitter, LinkedIn, and our live services each Sunday. The links appear on the web site for you convenience.  www. stgeorgeap.org

WOULD YOU LIKE TO SERVE ST. GEORGE?
We are happy to train you for Narthex Service:  Open & close the doors, extinguish candles & clean Icons.  7 Day Candle Placement.  Rotating Schedule for service.  If you would like to help, please contact the Church Office at 732-775-2777.

VANCO ENJOY THE CONVENIENCE OF ELECTRONIC GIVING!!
St. George Church wants to remind you that we offer electronic giving as a way to automate your regular weekly offerings. Electronic giving provides convenience for our Parish Community and provides much-needed donation consistency.  Direct Debit Giving is used to automatically transfer funds from your checking or savings account to the church’s bank account.  Credit & Debit Card Giving allows you to make offerings automatically on a pre-determined schedule using a credit or debit card.  Online Giving allows you to go to www.stgeorgeap.org at any time to set up an automatic donation plan, change your donation plan, make a one-time donation or view your online donation history.  As you contemplate future contributions, please consider electronic giving.  Additional information is available from the church office. 

 

ST. GEORGE LEGACY PROGRAM

FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT:

LOUIE KOUMOUTSOS @ 732-904-5430  - HRIMA@AOL.COM

CHURCH OFFICE @ 732-775-2777- KCATIZONE@STGEORGEAP.ORG

 

BUILDING CAMPAIGN
Several naming opportunities for our building campaign are available, please email:  johnp@warshauer.com or johnvret@aol.com

HERITAGE COMMITTEE
If you have a little time to spare, please help us in the St. George Library.  Easy to learn.  We meet on Tuesdays at 12 noon.

CHURCH OFFICE
A friendly reminder, when making a contribution; please ensure all checks include the specific “fund” where your contribution should be applied. THANK YOU!! 

SPONSORING A COFFEE HOUR
Would you like to sponsor a coffee hour in honor of a loved one or to share a happy occasion with the community?  Please contact the St. George Office 732-775-2777.  For 40 Day Memorial Coffee Hours only we would be happy to: Reserve and Set 1 table complete with Kolyva, coffee service and desserts.  Reserve a second table for extra guests.  This allows the family to gather together for others to express their condolences and also not wait in the coffee line in their time of sadness. 

HELP WANTED
Church Caretaker (Neokoro) Assists the Priest in all services, Liturgies and Sacraments Opens and closes the Church before/after all services.  This is a part time position.  Must have flexible hours and available to work every Sunday.  For information, please contact the Church Office at 732-775-2777

AS DEVOTED AND RESPECTFUL PARISHIONERS OF ST. GEORGE
Please be considerate and make room in the pews for others. If you insist on keeping the end of the pew, please be aware of others looking for a seat and step out to allow them to enter. Those in the stasidia must step down onto the floor as follows: *When the Gospel is being read, *During the Small and Great entrances, *During Holy Communion. It is disrespectful to stand higher than the Holy Gifts. Please instruct your children in this discipline as well.

PROCEDURE FOR HOLY COMMUNION DISMISSAL
In order to insure proper reverence for the Holy Gifts before us,

1) Please exit FROM YOUR ROW, row by row into the CENTER AISLE.
2) Only Newly Illumin`-ed Christians, infants from the crying room, Sunday School teachers and their families, and the Choir proceed from the back rope-FIRST.

PLEASE BE RESPECTFUL OF THE PARISH COUNCIL WHO ARE MAINTAINING ORDER FOR YOUR PRAYERFUL APPROACH.

SECURITY
All doors and lights must be secured before leaving facility.
The township has advised fire lanes must be kept clear.    
Lost keys or fobs will require a fifty dollar fee to replace.  
Please do not adjust the thermostats.

Correspondence on the web site may be forwarded to LouieK@stgeorgeap.org for approval and posting at a minimum of 14 days before each event.

 

 

BACK TO TOP

Flyers

BACK TO TOP