Publish-header
Holy Trinity Greek Orthodox Church
Publish Date: 2017-07-02
Bulletin Contents
Allsaint
Organization Icon
Holy Trinity Greek Orthodox Church

General Information

 • Phone:
 • (615) 333-1047
 • Fax:
 • (615) 331-2027
 • Street Address:

 • 4905 Franklin Pike

 • Nashville, TN 37220


Contact Information
Services Schedule

Sat. Vespers 5:00 PM

Matins 8:50 AM

Divine Liturgy 10:00 AM


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Third Mode

Let the heavens sing for joy, and let everything on earth be glad. * For with His Arm the Lord has worked power. * He trampled death under foot by means of death; * and He became the firstborn from the dead. * From the maw of Hades He delivered us; * and He granted the world His great mercy.
Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ἀγαλλιάσθω τὰ ἐπίγεια, ὅτι ἐποίησε κράτος, ἐν βραχίονι αὐτοῦ, ὁ Κύριος, ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον, πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο, ἐκ κοιλίας ᾅδου ἐρρύσατο ἡμᾶς, καὶ παρέσχε τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Apolytikion for Robe of the Theotokos in the Plagal Fourth Mode

O Ever-Virgin Theotokos, shelter of mankind, thou hast bestowed upon thy people a mighty investure, even thine immaculate body's raiment and sash, which by thy seedless childbirth have remained incorrupt; for in thee nature and time are made new. Wherefore, we implore thee to grant peace to the world, and great mercy to our souls.
Θεοτόκε αειπάρθενε, τών ανθρώπων η σκέπη, Εσθήτα καί Ζώνην τού αχράντου σου σώματος, κραταιάν τή πόλει σου περιβολήν εδωρήσω, τώ ασπόρω τόκω σου άφθαρτα διαμείναντα, επι σοί γάρ καί φύσις καινοτομείται καί χρόνος, διό δυσωπούμέν σε, ειρήνην τή οικουμένη δωρήσασθαι, καί ταίς ψυχαίς ημών τό μέγα έλεος.

Apolytikion for the Church in the First Mode

Blessed are You, O Christ our God; you made the fishermen all-wise by sending down upon them the Holy Spirit, and through them you drew the world into your net. O Lover of mankind, glory to You.

Eυλογητός εί, Χριστέ ο Θεός υμών, ο πανσόφους τούς αλιείς αναδείξας, καταπέμψας αύτοις το Πνεύμα το Άγιον, καί δι αυτών την οικουμένην σαγηνεύσας, Φιλάνθρωπε, δόξα σοι!

Evloyitós i, Hristé o Theós imón; o pansófous tous aliís anadhíxas, katapémpsas aftís to pnévma to áyion, ke dhi aftón tin ikouménin sayinéfsas, Filánthrope, dhóxa si.

Seasonal Kontakion in the Fourth Mode

O godly shelter that dost cover all mankind, the sacred robe that covered thy sacred body hast thou bestowed on all the faithful graciously, O pure Virgin, as a robe of divine incorruption. As we celebrate with love its august deposition, we cry to thee with fear, O graced of God: Rejoice, O modest one, boast of the Christian race.
Περιβολήν πάσι πιστοίς αφθαρσίας, θεοχαρίτωτε Αγνή εδωρήσω, τήν Ιεράν Εσθήτά σου, μεθ' ής τό ιερόν, σώμά σου εσκέπασας, σκέπη θεία ανθρώπων, ήσπερ τήν κατάθεσιν, εορτάζομεν πόθω, καί εκβοώντες κράζομεν πιστώς, Χαίρε Παρθένε, Χριστιανών τό καύχημα.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Prokeimenon. Third Mode. Luke 1: 46-48.
My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior.
Verse: For he has regarded the humility of his servant.

The reading is from St. Paul's Letter to the Hebrews 9:1-7.

BRETHREN, the first covenant had regulations for worship and an earthly sanctuary. For a tent was prepared, the outer one, in which were the lampstand and the table and the bread of the Presence; it is called the Holy Place. Behind the second curtain stood a tent called the Holy of Holies, having the golden altar of incense and the ark of the covenant covered on all sides with gold, which contained a golden urn holding the manna, and Aaron's rod that budded, and the tables of the covenant; above it were the cherubim of glory overshadowing the mercy seat. Of these things we cannot now speak in detail. These preparations having thus been made, the priests go continually into the outer tent, performing their ritual duties; but into the second only the high priest goes, and he but once a year, and not without taking blood which he offers for himself and for the errors of the people.

Προκείμενον. Third Mode. Λουκάν 1:46-48.
Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου.
Στίχ. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Ἑβραίους 9:1-7.

Ἀδελφοί, εἶχεν ἡ πρώτη σκηνὴ δικαιώματα λατρείας, τό τε ἅγιον κοσμικόν. Σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἡ πρώτη, ἐν ᾗ ἥ τε λυχνία καὶ ἡ τράπεζα καὶ ἡ πρόθεσις τῶν ἄρτων, ἥτις λέγεται ἅγια. Μετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα σκηνὴ ἡ λεγομένη ἅγια ἁγίων, χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον, καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης περικεκαλυμμένην πάντοθεν χρυσίῳ, ἐν ᾗ στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα, καὶ ἡ ῥάβδος Ἀαρὼν ἡ βλαστήσασα, καὶ αἱ πλάκες τῆς διαθήκης· ὑπεράνω δὲ αὐτῆς Χερουβὶμ δόξης κατασκιάζοντα τὸ ἱλαστήριον· περὶ ὧν οὐκ ἔστιν νῦν λέγειν κατὰ μέρος. Τούτων δὲ οὕτως κατεσκευασμένων, εἰς μὲν τὴν πρώτην σκηνὴν διὰ παντὸς εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς, τὰς λατρείας ἐπιτελοῦντες· εἰς δὲ τὴν δευτέραν ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ μόνος ὁ ἀρχιερεύς, οὐ χωρὶς αἵματος, ὃ προσφέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων·


Gospel Reading

4th Sunday of Matthew
The Reading is from Matthew 8:5-13

At that time, as Jesus entered Capernaum, a centurion came forward to him, beseeching him and saying, "Lord, my servant is lying paralyzed at home, in terrible distress." And he said to him, "I will come and heal him." But the centurion answered him, "Lord, I am not worthy to have you come under my roof; but only say the word, and my servant will be healed. For I am a man under authority, with soldiers under me; and I say to one, 'Go,' and he goes, and to another, 'Come,' and he comes, and to my slave, 'Do this,' and he does it." When Jesus heard him, he marveled, and said to those who followed him, "Truly, I say to you, not even in Israel have I found such faith. I tell you, many will come from east and west and sit at table with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven, while the sons of the kingdom will be thrown into the outer darkness; there men will weep and gnash their teeth." And to the centurion Jesus said, "Go; be it done for you as you have believed." And the servant was healed at that very moment.

4th Sunday of Matthew
Κατὰ Ματθαῖον 8:5-13

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσελθόντι δὲ αὐτῷ εἰς Καπερναοὺμ προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων· Κύριε, ὁ παῖς μου βέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, δεινῶς βασανιζόμενος. καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη· Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς· ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς μου. καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν, ἔχων ὑπ᾿ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ λέγω τούτῳ, πορεύθητι, καὶ πορεύεται, καὶ ἄλλῳ, ἔρχου, καὶ ἔρχεται, καὶ τῷ δούλῳ μου, ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ. ἀκούσας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐθαύμασε καὶ εἶπε τοῖς ἀκολουθοῦσιν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον. λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσι καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ ᾿Αβραὰμ καὶ ᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν, οἱ δὲ υἱοὶ τῆς βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. καὶ εἶπεν ὁ ᾿Ιησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῳ· ὕπαγε, καὶ ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι. καὶ ἰάθη ὁ παῖς αὐτοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ.


BACK TO TOP

Weekly Calendar

 • Holy Trinity Calendar

  July 2 to July 17, 2017

  Sunday, July 2

  8:50AM Matins

  10:00AM Divine Liturgy

  Tuesday, July 4

  Church Office Closed

  Saturday, July 8

  8:00AM St. Sampson Clinic

  Sunday, July 9

  8:50AM Matins

  10:00AM Divine Liturgy

  Sunday, July 16

  8:50AM Matins

  10:00AM Divine Liturgy

  Monday, July 17

  St. Marina

BACK TO TOP

Announcements

Father Gregory on Vacation – Father Gregory will be away from Wednesday, June 5th through Saturday, June 15th.  Should any issues arise during this time, please feel free to contact the Church office at 615-333-1047.

Backpack/School Supply Drive – This year, we are once again working with FOCUS (Fellowship of Orthodox Christians United to Serve) to provide backpacks and school supplies for homeless children in Metro Nashville Public Schools.  Our goal is to have all backpacks returned by Sunday, July 30, 2017.  Inside each backpack, you will find the list of needed school supplies along with a donation envelope for FOCUS, should you wish to mail in a donation.  Backpacks will be available for pickup after Liturgy in the front of the Church.  Let’s do our part to support this worthwhile cause and help homeless children in our area!

JULY FESTIVAL BAKING DATES – We will be baking for the festival on the following scheduled dates in July: July 11th, 12th, & 13th @ 9:30 AM (Koulourakia), July 18th and 19th @ 9:30 AM (Kourabiedes) and July 20th @ 10:30 AM (Kourabiedes).  Any help would be greatly appreciated, even for 30 minutes, one hour or more.  Thank you!

The Book Group is now reading, The Cult of the Saints by St. John Chrysostom.  It is available in the bookstore for $18.  Add it to your summertime reading list and drop by the bookstore to pick up your copy today!  We will be meeting in August to discuss.  

The Church is looking for a new Church Administrator.  If you are interested in applying, you can do so through www.indeed.com.  

St. Nicholas Summer Camp - The dates this year will be July 23rd-29th. Register here: http://www.stnicholascamp.org/camper-info/

Attention High School age Greek Festival Dancers!! We need you to contact the office to let us know your interest in dancing in the 30th Annual Greek Festival.  Please contact the Church office to leave your name, phone number, and grade you are in so we can determine costume availability. 

Please sign up for coffee hour!  All those interested in hosting a coffee hour please speak with Angie Duncan, or call her at home: 615-352-0182.  Thank you!

Parish Prayer list

Judson Phillips, Lloyd Byers, Joel Rivera, Kay & Leslie, Andy & Anna Sweeney, Malcolm, Evan Parhas, Alyssa, Linda Monk, Keith Singley, Evie, Ann, David Ward, Bill (Vasilios) Katsaitis, Gust Kraras, Fr. George Vaporis, Eleni Taylor, Isabella Marie Fuller, Bryan, Jeff, Gary, Dorothy Nicklas, Mary Beth,  Karen Ingraham, Mick Elias Kuttab, Byron Dwight Wallace, Fred Preuss, Michael, Nicholas, Patrick, Elli, Eleni, Rhea & Juan Carlos, Lazarus, Subdeacon Victor & Robin Poletajev, Rod Caulkins, Katie Cooney, Christos Tsiodras, Felix Herring.

ATTENTION! Holy Communion:  We receive Holy Communion frequently but not casually. Orthodox Christians who have been baptized/chrismated in the Orthodox Church may receive Holy Communion. Orthodox Christians also prepare themselves by fasting from the night before (not eating or drinking anything – with the exception of prescribed medicines), striving to the keep the fast days of the week, praying and going to Holy Confession as needed. We welcome everyone present to receive the Antidoron – or blessed bread – at the end of the Divine Liturgy.

BACK TO TOP

Saints and Feasts

Allsaint
July 02

Juvenal, Patriarch of Jerusalem


Allsaint
July 02

Synaxis of the Most Holy Theotokos of the Orphan


BACK TO TOP

BACK TO TOP

Metropolis of Detroit

  Friends of the Metropolis

  Friends of the Metropolis

  Please remember to make an annual donation to the Friends of the Metropolis of Detroit. Thank you!


BACK TO TOP