Publish-header
St. Spyridon Greek Orthodox Church
Publish Date: 2017-06-04
Bulletin Contents

Organization Icon
St. Spyridon Greek Orthodox Church

General Information

 • Phone:
 • (212) 795-5870
 • Fax:
 • (212) 795-4758
 • Street Address:

 • 124 Wadsworth Avenue

 • New York, NY 10033
 • Mailing Address:

 • 124 Wadsworth Avenue

 • New York, NY 10033


Past Bulletins


Hymns of the Day

Apolytikion for Pentecost in the Plagal Fourth Mode

Blessed art Thou, O Christ our God, Who hast shown forth the fishermen as supremely wise by sending down upon them the Holy Spirit, and through them didst draw the world into Thy net. O Befriender of man, glory be to Thee.
Εύλογητός εἶ Χριστὲ ὁ Θεος ἡμῶν ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἁναδείξας καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ δι᾽ αὐτῶν τῆν οἰκουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξα Σοι.

Seasonal Kontakion in the Plagal Fourth Mode

Once, when He descended and confounded the tongues, the Most High divided the nations; and when He divided the tongues of fire, He called all men into unity; and with one accord we glorify the All-holy Spirit.
Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν ἔθνη ὁ Ὕψιστος· ὅτε τοῦ πυρὸς τὰς γλώσσας διένειμεν, εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε, καὶ συμφώνως δοξάζομεν τὸ πανάγιον Πνεῦμα.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Matins Gospel Reading

Holy Pentecost
The Reading is from John 20:19-23

On the evening of that day, the first day of the week, the doors being shut where the disciples were gathered, for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, even so I send you." And when he had said this, he breathed on them, and said to them, "Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven; if you retain the sins of any, they are retained."

Holy Pentecost
Κατὰ Ἰωάννην 20:19-23

Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν ᾿Ιουδαίων, ἦλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ. ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον. εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς πάλιν· εἰρήνη ὑμῖν. καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς· λάβετε Πνεῦμα ῞Αγιον· ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται.


Epistle Reading

Prokeimenon. Fourth Mode. Psalm 18.4,1.
Their voice has gone out into all the earth.
Verse: The heavens declare the glory of God.

The reading is from Acts of the Apostles 2:1-11.

WHEN THE DAY of Pentecost had come, they were all together in one place. And suddenly a sound came from heaven like the rush of a mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared to them tongues as of fire, distributed and resting on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues, as the Spirit gave them utterance. Now there were dwelling in Jerusalem Jews, devout men from every nation under heaven. And at this sound the multitude came together, and they were bewildered, because each one heard them speaking in his own language. And they were amazed and wondered, saying, "Are not all these who are speaking Galileans? And how is it that we hear, each of us in his own native language? Parthians and Medes and Elamites and residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontos and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya belonging to Cyrene, and visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabians, we hear them telling in our own tongues the mighty works of God."

Προκείμενον. Fourth Mode. ΨΑΛΜΟΙ 18.4,1.
Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν.
Στίχ. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πράξεις Ἀποστόλων 2:1-11.

Ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς, ἦσαν ἅπαντεςN ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό. Καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας, καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι. Καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, ἐκάθισέν τε ἐφʼ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν. Καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες πνεύματος ἁγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις, καθὼς τὸ πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι. Ἦσαν δὲ ἐν Ἱερουσαλὴμ κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς, ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν. Γενομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης, συνῆλθεν τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη, ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν. Ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ ἐθαύμαζον, λέγοντες πρὸς ἀλλήλους, Οὐκ ἰδοὺ πάντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι; Καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ᾗ ἐγεννήθημεν; Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ Ἐλαμῖται, καὶ οἱ κατοικοῦντες τὴν Μεσοποταμίαν, Ἰουδαίαν τε καὶ Καππαδοκίαν, Πόντον καὶ τὴν Ἀσίαν, Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην, καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες Ῥωμαῖοι, Ἰουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι, Κρῆτες καὶ Ἄραβες, ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τοῦ θεοῦ.


Gospel Reading

Holy Pentecost
The Reading is from John 7:37-52; 8:12

On the last day of the feast, the great day, Jesus stood up and proclaimed, "If any one thirst, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, 'Out of his heart shall flow rivers of living water.'" Now this he said about the Spirit, which those who believed in him were to receive; for as yet the Spirit had not been given, because Jesus was not yet glorified.

When they heard these words, some of the people said, "This is really the prophet." Others said, "This is the Christ." But some said, "Is the Christ to come from Galilee? Has not the scripture said that the Christ is descended from David, and comes from Bethlehem, the village where David was?" So there was a division among the people over him. Some of them wanted to arrest him, but no one laid hands on him.

The officers then went back to the chief priests and Pharisees, who said to them, "Why did you not bring him?" The officers answered, "No man ever spoke like this man!" The Pharisees answered them, "Are you led astray, you also? Have any of the authorities or of the Pharisees believed in him? But this crowd, who do not know the law, are accursed." Nikodemos, who had gone to him before, and who was one of them, said to them, "Does our law judge a man without first giving him a hearing and learning what he does?" They replied, "Are you from Galilee too? Search and you will see that no prophet is to rise from Galilee." Again Jesus spoke to them, saying, "I am the light of the world; he who follows me will not walk in darkness, but will have the light of life."

Holy Pentecost
Κατὰ Ἰωάννην 7:37-52, 8:12

᾿Εν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων· ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω. ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος. τοῦτο δὲ εἶπε περὶ τοῦ Πνεύματος οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύοντες εἰς αὐτόν· οὔπω γὰρ ἦν Πνεῦμα ῞Αγιον, ὅτι ᾿Ιησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη. Πολλοὶ οὖν ἐκ τοῦ ὄχλου ἀκούσαντες τὸν λόγον ἔλεγον· οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης· ἄλλοι ἔλεγον· οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός· ἄλλοι ἔλεγον· μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς ἔρχεται; οὐχὶ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυῒδ καὶ ἀπὸ Βηθλεὲμ τῆς κώμης, ὅπου ἦν Δαυΐδ, ὁ Χριστὸς ἔρχεται; σχίσμα οὖν ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο δι᾽ αὐτόν. τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν, ἀλλ᾽ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας. ῏Ηλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι· διατί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν; ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται· οὐδέποτε οὕτως ἐλάλησεν ἄνθρωπος, ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος. ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱ Φαρισαῖοι· μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθε; μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἢ ἐκ τῶν Φαρισαίων; ἀλλ᾽ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων τὸν νόμον ἐπικατάρατοί εἰσι! λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς, ὁ ἐλθὼν νυκτὸς πρὸς αὐτόν, εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν· μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον, ἐὰν μὴ ἀκούσῃ παρ᾽ αὐτοῦ πρότερον καὶ γνῷ τί ποιεῖ; ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ· μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐρεύνησον καὶ ἴδε ὅτι προφήτης ἐκ τῆς Γαλιλαίας οὐκ ἐγήγερται. Πάλιν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς ἐλάλησε λέγων· ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ᾽ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.


BACK TO TOP

Schedule of Services

Sunday, June 4, 2017

HOLY PENTECOST

9:00 Orthos 10:15 Divine Liturgy

Monday, June 5, 2017

DAY OF THE HOLY SPIRIT

9:00 Orthos 10:15 Divine Liturgy

Sunday, June 11, 2017

ALL SAINTS DAY - REVELATION OF THE AXION ESTIN ICON

9:00 Orthos 10:15 Divine Liturgy

Wednesday, June 14

Saint Elisha, Prophet

9:00 Orthos 10:15 Divine Liturgy

Sunday, June 18, 2017

2ND SUNDAY OF MATTHEW- FATHERS DAY

9:00 Orthos 10:15 Divine Liturgy

Saturday, June 24, 2017

NATIVITY OF JOHN THE BAPTIST

9:00 Orthos 10:15 Divine Liturgy

Sunday, June 25, 2017

3RD SUNDAY OF MATTHEW

9:00 Orthos 10:15 Divine Liturgy

Thursday, June 29, 2017

APOSTLES PETER AND PAUL

9:00 Orthos 10:15 Divine Liturgy

BACK TO TOP

Parish Council Update

 

Dear Fellow Parishioners and Friends of Saint Spyridon Church, 

The Parish Council is pleased to announce the appointment of Father Nicolas Kazarian as our full time priest beginning June 1st, 2017. 

Rev. Dr. Protopresbyter Nicolas Kazarian was born in France in 1982. His father is a Greek Orthodox priest in the south of France and his mother is a physician. Immediately after finishing high school in Nice, he started his undergraduate degree in Orthodox Theology at the Institute de Theology Orthodox Saint Serge in Paris, graduating with a BA in 2004. In 2005 he spent almost a year studying Greek at the University of Cyprus, in Nicosia, before moving to Switzerland to start an MA in Orthodox Theology at the Orthodox Theological Institute of Chambésy. After finishing his MA, he changed courses and started a PhD in geopolitics at the Sorbonne. He received a scholarship from the Onassis Foundation to spend a year in Athens, where he improved his knowledge of the Greek language and strengthened his love for Greek culture.  He successfully defended his dissertation, entitled “Cyprus, Geopolitics and Minorities”, in November 2011.

He was the assistant of H.E. Metropolitan Emmanuel of France from 2010 through June 2015. In the spring of 2014, Metropolitan Emmanuel asked him to be ordained as a priest, and he was ordained in June of the same year and served at Saint Etienne cathedral in Paris. Through H.E. Metropolitan Emmanuel’s leadership, he also had the opportunity to work for the Ecumenical Patriarchate, especially most recently during the Holy and Great Council in June 2016 (Crete, Greece) as a subject expert in the Press Office of the Ecumenical Patriarchate.

Fr. Nicolas has been teaching Theology at Saint-Serge since 2007, initially as an Instructor in Patristics and later as a lecturer in Western Church History and Ecumenical Relations. He has also taught Ecumenical Relations at the Catholic University of Paris. He is the author of numerous articles about the Orthodox Church in various languages. He sees dialogue – especially ecumenical and interreligious – as a way to reach out to society in general and to youth in particular.

After moving to Philadelphia in 2015, he assisted the Metropolis of New Jersey as a substitute priest serving different communities of the Greater Philadelphia region. He is very grateful to H.E. Metropolitan Evangelos of New Jersey for allowing him to serve in so many different parishes (especially in St. George, Philadelphia, PA; St. Thomas, Cherry Hill, NJ, St. Demetrios, Wildwood, NJ; Evangelismos, Jersey City, NJ), almost every Sunday, and for the chance to be part of his pastoral ministry.

He is married to Presbytera Lianna, who he met during the Ecumenical Patriarchate’s World Youth Conference in Istanbul in July 2007. She works as a translator. They married in October 2010 and have two children, Matthias (4) and Emilie (2). Fr. Nicolas is fluent in English, Greek and French and speaks some Russian and Italian.

Please join us in welcoming Father and his family to our Saint Spyridon Community.

 

Summer Donation 2017 

Dear Faithful Family,  

As many of us spend our summer months with family and friends in far off locales, the work and the ministry of Saint Spyridon in Washington Heights continues. In order to keep our doors, open for the summer months, today we are asking you to help support us; not only through prayers and love, but also financially. Any donation that you make will help ensure that the work of our historic parish can continue through the summer months. We hope and pray that you have a restful and enjoyable summer vacation. May God continually bless each of you and your families!

 

Restoration Project: The restoration of our beautiful church continues.  Every week there are new things to see. We hope you will all participate and donate the icon restoration or area of your choosing.  The more funds we receive; the more areas of restoration will be completed.

 

Καλοκαιρινή Δωρεά 2017

 Αγαπητοί Πιστοί,

Καθώς πολλοί από εμάς περνάμε τους καλοκαιρινούς μήνες με την οικογένεια και τους φίλους μας σε μακρινές περιοχές, το έργο και η διακονία του Αγίου Σπυρίδωνα στο Washington Heights συνεχίζεται. Για να διατηρήσουμε τις πόρτες μας ανοιχτές για τους καλοκαιρινούς μήνες, σήμερα  ζητάμε  την υποστήριξη σας, όχι μόνο μέσα από τις προσευχές και την αγάπη σας, αλλά και οικονομικά. Κάθε δωρεά που κάνετε θα βοηθήσει να διασφαλιστεί  το έργο της ιστορικής ενορίας μας  μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες. Ελπίζουμε και προσευχόμαστε να έχετε ξεκούραστες και ευχάριστες καλοκαιρινές διακοπές. Είθε ο Θεός να ευλογεί συνεχώς τον καθένα από εσάς και τις οικογένειές σας!

 

 

Εργασίες Αποκατάστασης: Σας παρακαλούμε ,  να δώσετε ό, τι μπορείτε για την ενίσχυση του  προγράμματος  Διαχείρισης για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τα προγράμματα  και τις λειτουργίες του «Αγίου Σπυρίδωνα».  Οι εργασίες αποκατάστασης της όμορφης εκκλησίας μας συνεχίζονται. Κάθε εβδομάδα υπάρχει και κάτι καινούργιο για να δείτε. Ελπίζουμε ότι όλοι θα μπορέσετε να συμμετάσχετε στις εργασίες αποκατάστασης των εικόνων  και  να κάνετε Δωρεά για την αποκατάσταση της εικόνας της επιλογής σας. Όσο περισσότερα χρήματα συλλέγουμε τόσο  περισσότερες εικόνες και περιοχές της εκκλησίας θα αποκατασταθούν.

                      

 

BACK TO TOP

Father Nicolas message

Dear Parishioners,

It is a tremendous honor and joy for my family and me to join the historic Church of St. Spyridon, in Washington Heights. As the home parish of so many Greek Americans throughout the country, your Church has been and still is the beating heart of a larger community sharing not only a rich legacy based on the encounter of the Christian faith and Hellenism, but also an inspiring destiny in this country.

 Presbytera Lianna, our children Matthias and Emilie and I moved from France to Philadelphia two years ago. During this time, I had the joy, thanks to the blessing of His Eminence Metropolitan Evangelos of New Jersey, of serving as a substitute priest in various parishes of the Metropolis. I am very grateful for His Eminence’s trust that allowed me to meet dedicated priests and committed parishioners, and get to know the reality of the Greek Orthodox Church in America. That experience taught me a crucial lesson echoing what Saint Paul wrote: “Having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them: […] he who gives, with liberality; he who leads, with diligence; he who shows mercy, with cheerfulness.” (Rom 12:6-8) I have served with gladness the communities where I was sent, just as I now rejoice at becoming a part of the St. Spyridon family. 

I am particularly humbled by His Eminence Archbishop Demetrios’s trust in assigning me to your community. I am aware of the wounds and difficulties that your congregation has experienced, and I am deeply sorry that you have gone through such great pain. However, the corner stone of our faith is that after we fall, we should rise and stand up again, as led Christ rose from the dead. Your community has shown the resilience, the courage and the generosity needed to start a new chapter of its spiritual journey in this country. As a priest, I wholeheartedly hope that I can join you on this crucial journey, founding my pastoral work on two essential values: to care and to inspire.

 I look forward to meeting each one of you and to praying with you in your beautiful Church.

Αγαπητοί Ενορίτες,

Είναι τεράστια τιμή και χαρά για την οικογένειά μου και εμένα να ενταχθούμε στην ιστορική εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, στην περιοχή του Ουάσιγκτον Χαιτς. Ως εκκλησιαστική ενορία τόσων πολλών Ελληνοαμερικανών σε όλη τη χώρα, η Εκκλησία σας υπήρξε και εξακολουθεί να είναι η καρδιά μιας μεγάλης κοινότητας που μοιράζεται όχι μόνο μια πλούσια κληρονομιά που βασίζεται στη συνάντηση της χριστιανικής πίστης και του ελληνισμού, αλλά και ένα εμπνευσμένο πεπρωμένο σ'αυτή τη χώρα.

Η Πρεσβυτέρα Λιάννα, τα παιδιά μας Ματθαίος και Αιμιλία και εγώ μετακομίσαμε από τη Γαλλία στη Φιλαδέλφεια πριν από δύο χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, είχα τη χαρά, να έχω την ευλογία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη κ.κ. Ευάγγελου της Νέας Ιέρσης , και υπηρέτησα ως αντικαταστάτης ιερέας σε διάφορες ενορίες της Μητρόπολης. Είμαι πολύ ευγνώμων για την εμπιστοσύνη του Σεβασμιότατου που μου επέτρεψε να συναντήσω αφοσιωμένους ιερείς και αφοσιωμένους ενορίτες και να γνωρίσω την πραγματικότητα της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αμερική. Αυτή η εμπειρία μου δίδασκε ένα κρίσιμο μάθημα που μοιάζει με αυτό που έγραψε ο άγιος Παύλος: "Έχοντας τα δώρα που διαφέρουν ανάλογα με τη χάρη που μας δίνεται, ας τα χρησιμοποιήσουμε: [...] εκείνος που δίνει, με ελευθερία Αυτός που οδηγεί, με επιμέλεια. Αυτός που δείχνει έλεος, με χαρά. "(Ρωμ.12: 6-8) Υπηρέτήσα με χαρά τις κοινότητες στις οποίες με έστειλαν, όπως τώρα χαίρομαι που θα γίνω μέλος της οικογένειας του Αγίου Σπυρίδωνα.

Είμαι ιδιαίτερα ταπεινός από την εμπιστοσύνη του Αρχιεπισκόπου Δημητρίου για την εκπροσώπησή μου στην κοινότητά σας. Γνωρίζω τις πληγές και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η εκκλησία σας και λυπάμαι πολύ που έχετε περάσει από τόσο μεγάλο πόνο. Ωστόσο, ο ακρογωνιαίος λίθος της πίστης μας είναι ότι, αφού πέσουμε, θα πρέπει να σηκωθούμε ξανά, όπως ο Χριστός ανυψώθηκε από τους νεκρούς. Η κοινότητά σας έχει δείξει την ανθεκτικότητα, το θάρρος και τη γενναιοδωρία που απαιτούνται για να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο του πνευματικού ταξιδιού της σε αυτή τη χώρα. Ως ιερέας, ελπίζω ολόψυχα ότι μπορώ να είμαι μαζί σας σε αυτό το κρίσιμο ταξίδι, βασίζοντας την ποιμαντική εργασία μου σε δύο βασικές αξίες: να φροντίζω και να εμπνέομαι.

Ανυπομονώ να συναντήσω τον καθένα απο εσας και να προσευχηθώ μαζί σας στην όμορφη Εκκλησία σας.

BACK TO TOP

Philoptochos Ladies Update

 

 COFFEE HOUR: If you are interested in sponsoring a Coffee Hour after Church Services on Sunday, please call the church office. Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε χορηγός στον καφέ μετά την Θεία Λειτουργία της Κυριακής, παρακαλώ επικοινωνήστε με το γραφείο της εκκλησίας.

 This Sunday's Coffee Hour is sponsored by the Philoptochos Ladies 

 

 

 

BACK TO TOP

Sunday School - Girls Scouts

The Sunday School will have a bake sale today June 4 to try to help Leonidas- the boy who was at The Ronald McDonald House [that we got Bazouki for).  He is in Greece and is not doing well- has a lot of pain. We are trying to have his scans read here. (Cost is  $2000). Mostly we ask that you keep him and his family in your prayers. 

For additional  information contact: Jeanne-  call or text 914-588-2284 Or email jgpn1224@gmail.com  

As always, many thank for your support!

BACK TO TOP

A Special thank you to:

the following Parishioners and Friends for their very generous donation for the restoration of our beautiful church:

Mrs. Constance Gatsonis - In memory of Kaliroi Vizoukis

Mrs. Aeda Ghandour Khamis - In memory if Kaliroi Vizoukis

Mr.&Mrs. Philip C. Dolce - In memory of Kaliroi Vizoukis

Mrs. Lefkothea Karagianni- In memory of Kaliroi Vizoukis

Mrs. Eleni Jiavaras - In memory of Stavros Siarres

 

 

 Upon completion of the Restoration project a plaque with the names of all donors will be placed in our church.

Thank you for you continued support

 Very Truly 

Parish Council

 

BACK TO TOP

NEWSPAPER INFO

  National Herald Info

  National Herald Info

  The National Herald honored the President of the Parish Council Mrs. Lydia Vagelos - Callimanis in the April edition for the monthly magazine Γυναίκα. A great opportunity for the advertisement of the restoration project of our beautiful church.


  The restoration of St. Spyridon Church has begun!

  The restoration of St. Spyridon Church has begun!

  Beloved family and friends of St. Spyridon Church: The restoration of St. Spyridon Church has begun! You can witness the iconography returning to its original glory as soon as you walk into the nave. The removal of years of smoke and grime is revealing some of the finest example of Byzantine iconography in the United States. Each week brings a new surprise and blessing. Come see for yourself and be amazed! The attached brochure details the extent of the project and the cost. Please review it carefully and prayerfully consider how you can help complete the project with as generous a donation as you can. Working together, we can restore our church, spiritually and physically. The restoration project is an important part of that endeavor. Wishing you an abundance of God’s blessings and thank you!


BACK TO TOP

BACK TO TOP

BACK TO TOP