Publish-header
Holy Trinity Church
Publish Date: 2017-07-30
Bulletin Contents
Loavesfishes
Organization Icon
Holy Trinity Church

General Information

  • Phone:
  • (603)225-2961
  • Fax:
  • (603)225-2961
  • Street Address:

  • 68 North State Street

  • Concord, NH 03301
  • Mailing Address:

  • 68 North State Street

  • Concord, NH 03301


Services Schedule

Sundays: Divine Liturgy 9:30 am

Weekdays: Divine Liturgy 10:00 am


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Grave Mode

O Lord by Your sacred Cross You abolished death, and granted unto the thief blessed paradise. The Myrrh-bearers ceased lamenting and turned to joy. The apostles did preach the Good News at Your command, that You had risen from the dead O Christ Our God, bestowing Your mercy upon the world ever more.
Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τὸν θάνατον, ἠνέῳξας τῷ Λῃστῇ τὸν Παράδεισον, τῶν Μυροφόρων τὸν θρῆνον μετέβαλες, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις κηρύττειν ἐπέταξας, ὅτι ἀνέστης Χριστὲ ὁ Θεός, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Apolytikion for the Church in the Plagal 4th Mode

Blessed are You, O Christ our God, who made fishermen all-wise, sending upon them the Holy Spirit and, through them, netting the world. O Loving One, glory to You.

Seasonal Kontakion in the Grave Mode

You were transfigured upon the mount, O Christ our God, and Your disciples, in so far as they could bear, beheld Your glory. Thus, when they see You crucified, they may understand Your voluntary passion, and proclaim to the world that You are truly the effulgence of the Father.
Επί τού όρους μετεμορφώθης, καί ως εχώρουν οι Μαθηταί σου τήν δόξαν σου, Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο, ίνα όταν σε ίδωσι σταυρούμενον, τό μέν πάθος νοήσωσιν εκούσιον, τώ δέ κόσμω κηρύξωσιν, ότι σύ υπάρχεις αληθώς, τού Πατρός τό απαύγασμα.
BACK TO TOP

Saints and Feasts

Loavesfishes
July 30

8th Sunday of Matthew


Silas
July 30

Silas, Silvan, Crescens, Epenetus and Andronicus the Apostles of the 70

Saint Silas was a companion and fellow labourer of the Apostle Paul: "And Paul chose Silas and departed...and he went through Syria and Cilicia, confirming the churches" (Acts 15:40-41). He later became Bishop of Corinth, and reposed in peace. Saint Silvanos became Bishop of Thessalonica, and also reposed in peace. Saint Crescents, whom Saint Paul mentions in his Second Epistle to Timothy(4:10), became Bishop of Chalcedon, and brought many to the Faith. As for him whom the Apostle of the Nations praises as "my well-beloved Epenetus, the first-fruits of Achaia unto Christ" (Roman 16:5), he became Bishop of Carthage, and after enduring many afflictions from the idolators, and bringing many of them to Christ, he departed to the Lord.


03_calvary
August 01

Procession of the Precious Cross

Because of the many diseases that occur in the month of August, the custom prevailed of old in Constantinople to carry the precious Wood of the Cross in procession throughout the city for its sanctification and its deliverance from illnesses. It was brought forth from the imperial treasury on the last day of July and placed upon the Holy Table of the Great Church of the Holy Wisdom; and beginning today, until the Dormition of the Theotokos, it was carried in procession throughout the city and was set forth for veneration before the people.


Stephen
August 02

Translation of the Relics of Stephen the Protomartyr

After the First Martyr had been stoned to death (see Dec. 27), Gamaliel, his teacher, encouraged certain of the Christians to go by night and take up the Saint's body and bury it in his field, which was at a distance of some twenty miles from Jerusalem and was called by his name, "Kaphar-gamala," that is, "the field of Gamala," where Gamaliel himself was later buried. About the year 427, a certain pious man called Lucian, who was the parish priest of a church near to that field, received from God a revelation in a dream concerning the place where the First Martyr was buried. He immediately made this known to John, the Patriarch of Jerusalem. Thus, coming to the place indicated, and digging there, they found a box with the word "Stephen" in Aramaic letters. On opening it, they took these most sacred relics and transferred them to Jerusalem with great honor and in the company of a very great multitude of the faithful.


Allsaint
August 04

Seven Holy Youths of Ephesus

The Seven Youths hid themselves in a certain cave near Ephesus in the year 250, to escape the persecution of Decius. By divine grace, a sleep came upon them and they slept for 184 years, until the reign of Saint Theodosius the Younger, when the doctrine of the resurrection was being assailed by heretics. They then awoke, that is, were resurrected, confirming in the sight of all the bodily resurrection; and again after a short time, by divine command, they reposed in the Lord in the year 434.


BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Epistle Reading

Προκείμενον. Grave Mode. ΨΑΛΜΟΙ 28.11,1.
Κύριος ἰσχὺν τῷ λαῷ αὐτοῦ δώσει.
Στίχ. Ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ υἱοὶ Θεοῦ, ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ δόξαν καὶ τιμήν.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Κορινθίους α' 1:10-17.

Ἀδελφοί, παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῒ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ. Ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί μου, ὑπὸ τῶν Χλόης, ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσιν. Λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει, Ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, Ἐγὼ δὲ Ἀπολλώ, Ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, Ἐγὼ δὲ Χριστοῦ. Μεμέρισται ὁ Χριστός; Μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν, ἢ εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε; Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα, εἰ μὴ Κρίσπον καὶ Γάϊον· ἵνα μή τις εἴπῃ ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβάπτισα. Ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον· λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα. Οὐ γὰρ ἀπέστειλέν με Χριστὸς βαπτίζειν, ἀλλʼ εὐαγγελίζεσθαι· οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ.

Prokeimenon. Grave Mode. Psalm 28.11,1.
The Lord will give strength to his people.
Verse: Bring to the Lord, O sons of God, bring to the Lord honor and glory.

The reading is from St. Paul's First Letter to the Corinthians 1:10-17.

BRETHREN, I appeal to you by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree and that there be no dissensions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment. For it has been reported to me by Chloe's people that there is quarreling among you, my brethren. What I mean is that each one of you says, "I belong to Paul," or "I belong to Apollos," or "I belong to Cephas," or "I belong to Christ." Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? I thank God that I baptized none of you except Crispos and Gaius; lest any one should say that you were baptized in my name. (I did baptize also the household of Stephanas. Beyond that, I do not know whether I baptized any one else.) For Christ did not send me to baptize but to preach the gospel, and not with eloquent wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power.


Gospel Reading

8th Sunday of Matthew
Κατὰ Ματθαῖον 14:14-22

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐξελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς εἶδε πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾿ αὐτοῖς καὶ ἐθεράπευσε τοὺς ἀρρώστους αὐτῶν. ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἡ ὥρα ἤδη παρῆλθεν· ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν· δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν. οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ· οὐκ ἔχομεν ὧδε εἰ μὴ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας. ὁ δὲ εἶπε· φέρετέ μοι αὐτοὺς ὧδε. καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοὺς χόρτους, λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εὐλόγησε, καὶ κλάσας ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις. οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους.

8th Sunday of Matthew
The Reading is from Matthew 14:14-22

At that time, Jesus saw a great throng; and he had compassion on them, and healed their sick. When it was evening, the disciples came to him and said, "This is a lonely place, and the day is now over; send the crowds away to go into the villages and buy food for themselves." Jesus said, "They need not go away; you give them something to eat." They said to him, "We have only five loaves here and two fish." And he said, "Bring them here to me." Then he ordered the crowds to sit down on the grass; and taking the five loaves and the two fish he looked up to heaven, and blessed, and broke and gave the loaves to the crowds. And they all ate and were satisfied. And they took up twelve baskets full of the broken pieces left over. And those who ate were about five thousand men, besides women and children. Then he made the disciples get into the boat and go before him to the other side, while he dismissed the crowds.


BACK TO TOP

Parish News and Events

Fellowship Hour

Dimitri and Sam Tsihils are offering Fellowship Hour Today. Thank You! 

There are still many slots free. How about signing up for this important ministry?

Father on Vacation

Father will be away on vacation from July 10 to August 11. In case of emergency, please call Barbara Kalioras at 603-344-0272 or Tasso Toumpas at 603-848-3676. 

Our own Fr. Peter Chamberas will be celebrating Liturgy while Fr. Constantine is away. Please welcome him "back home"! Make sure to ask him about Elder St. Paisios--he is a wealth of knowledge about this wonderful and beloved saint!

Festival Committee Meeting

The next Festival Committee Meeting will take place on Monday, August 7 at 6:00 pm. Everyone is invited to come and take a piece of the Festival. Bring a friend!

Baking Schedule for Spanakopita

There are lots of things to do to make the delicious pites for the Festival. Mark one or more of these dates on your calendar and come to help! Don't leave the organizors in the lurch! Everyone should bring one friend along to help.

Sun. Aug 6th squeeze spinach and cut scallions.  Melt butter. Prep all pans, measuring cups, pots.,etc.

Tue. Aug 8th make pites, 9am and 6pm.

Wed. Aug 9th pita making and baking.

Thur. Aug 10th if needed.  More making and baking. 

Orthodox Store

Are you in need of devotional items, like censers, incense, oil lamps, prayer ropes (koumboskinia)? Check out our new Holy Trinity Store. With time we will be expanding the available items and will even be including books to purchase. We are also establishing a lending library. Check out the store in the corner of the Hall by the Bulletin Board! Please put the money in the basket; we are using the honor method. Make checks payable to Holy Trinity Greek Orthodox Church.

BACK TO TOP

Parish Events of the Week

Sunday, July 30--8th Sunday of Matthew

9:30 am--Divine Liturgy

 

Sunday, August 6--The Holy Transfiguration of our Lord

9:30 am--Divine Liturgy

 

After Liturgy--Spinach Squeezing

 

BACK TO TOP