Publish-header
Holy Trinity Church
Publish Date: 2017-05-07
Bulletin Contents
Jcparal1
Organization Icon
Holy Trinity Church

General Information

 • Phone:
 • (603)225-2961
 • Fax:
 • (603)225-2961
 • Street Address:

 • 68 North State Street

 • Concord, NH 03301
 • Mailing Address:

 • 68 North State Street

 • Concord, NH 03301


Services Schedule

Sundays: Orthros 9:00 am; Divine Liturgy 10:00 am

Weekdays: Divine Liturgy 10:00 am


Past Bulletins


Hymns of the Day

Apolytikion of Great and Holy Pascha in the Plagal 1st Mode

Christ is risen from the dead, by death, trampling down upon death, and to those in the tombs He has granted life.
Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.

Resurrectional Apolytikion in the 3rd Mode

Let all things above in heav'n rejoice, and let all things below on earth be glad. With all the might and strength of His arm an eternal deed the Lord did perform. Beneath His feet He has trampled down death by death, and first born of the dead has He become. From the womb of Hades has He delivered us, and to all the world has granted His great redeeming mercy.
Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ἀγαλλιάσθω τὰ ἐπίγεια, ὅτι ἐποίησε κράτος, ἐν βραχίονι αὐτοῦ, ὁ Κύριος, ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον, πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο, ἐκ κοιλίας ᾅδου ἐρρύσατο ἡμᾶς, καὶ παρέσχε τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Seasonal Kontakion in the Plagal 4th Mode

Though You went down into the tomb, You destroyed Hades' power, and You rose the victor, Christ God, saying to the myrrh-bearing women, "Hail!" and granting peace to Your disciples, You who raise up the fallen.
Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ ᾍδου καθεῖλες τὴν δύναμιν, καὶ ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστὲ ὁ Θεός, γυναιξὶ Μυροφόροις φθεγξάμενος. Χαίρετε, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις εἰρήνην δωρούμενος ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.
BACK TO TOP

Saints and Feasts

Jcparal1
May 07

Sunday of the Paralytic

Close to the Sheep's Gate in Jerusalem, there was a pool, which was called the Sheep's Pool. It had round about it five porches, that is, five sets of pillars supporting a domed roof. Under this roof there lay very many sick people with various maladies, awaiting the moving of the water. The first to step in after the troubling of the water was healed immediately of whatever malady he had.

It was there that the paralytic of today's Gospel way lying, tormented by his infirmity of thirty-eight years. When Christ beheld him, He asked him, "Wilt thou be made whole?" And he answered with a quiet and meek voice, "Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pool." The Lord said unto him, "Rise, take up thy bed, and walk." And straightaway the man was made whole and took up his bed. Walking in the presence of all, he departed rejoicing to his own house. According to the expounders of the Gospels, the Lord Jesus healed this paralytic during the days of the Passover, when He had gone to Jerusalem for the Feast, and dwelt there teaching and working miracles. According to Saint John the Evangelist, this miracle took place on the Sabbath.


Constantinegreat
May 07

Commemoration of the Precious Cross that appeared in the sky over Jerusalem in 351 A.D.

On this day in the year 351, not long after Cyril had succeeded Maximus as Archbishop of Jerusalem, during the reign of Constantius, the son of Saint Constantine the Great, on the day of Pentecost, the sign of the Cross appeared over Jerusalem. Saint Cyril, in his letter to the Emperor Constantius, says, "At about the third hour of the day, an enormous Cross, formed of light, appeared in the heaven above holy Golgotha and reaching to the holy Mount of Olives, being seen not by one or two only, but manifest with perfect clarity to the whole multitude of the city; not, as one might suppose, rushing swiftly past in fancy, but seen openly above the earth many hours in plain sight, and overcoming the beams of the sun with its dazzling rays" (PG 33:1 16q).


08_stjohn1
May 08

John the Apostle, Evangelist, & Theologian

The feast today in honour of the holy Apostle John commemorates the miracle taking place each year in Ephesus, in which a certain dust or powder, called manna, suddenly poured forth from his tomb and was used by the faithful for deliverance from maladies of both soul and body. For an account of his life, see September 26.


Isaiah
May 09

The Holy Prophet Esaias (Isaiah)

The Prophet Esaias, the son of Amos, was descended from a royal tribe. He prophesied in the days of Ozias (who is also called Azarias), Joatham, Ahaz, and Hezekias, Kings of Judah. About 681 B.C, in the reign of Manasses, the son and successor of the most pious Hezekias, when this Prophet was censuring Manasses' impiety and lawlessness, he was sawn asunder with a wooden saw, and thus received a martyr's end.

Of all the Prophets, he is called the most eloquent because of the beauty and loftiness of his words. His book of prophecy, divided into sixty-six chapters, is ranked first among the greater Prophets. The Fifth Ode of the Psalter, "Out of the night my spirit waketh at dawn unto Thee, O God . . ." is taken from his book. It was this holy Prophet who foretold that a Virgin would conceive in the womb (7:14); that not an ambassador, nor an angel, but the Lord Himself would save fallen man (63:9); that the Messiah would suffer, bearing our sins (ch. 53). His name means "Yah is helper."


Christopher2
May 09

Christopher the Martyr of Lycea

Saint Christopher was at first named Reprobus. Seeing the Christians persecuted, he rebuked the tyrants for their cruelty. Soldiers were sent to bring him to appear before the ruler; but he converted them to Christ, and with them was baptized, receiving the name Christopher. After he appeared before the ruler, he was imprisoned and two harlots were sent to seduce him, but he converted them also, and encouraged them in their martyrdom. He was subjected to torments and finally beheaded in the days of Decius.Many marvellous and mythical things are said about him out of ignorance and superstition, one of which is that it is impossible for one to die suddenly from some unexpected cause on the day on which one looks at the Saint's icon. This is the origin of that proverb that is quoted in various quarters: "If on Christopher thou shouldst gaze, thou shalt safely wend life's ways." The etymology of his name, which means "Christ-bearer," has undoubtedly moved iconographers to depict him carrying the infant Jesus on his shoulders; it is completely erro-neous, however, to depict him, as some uninformed iconographers do, having the head of a dog, because of a statement in his life that he was dog-faced, by which is meant only that his countenance was exceedingly frightful to look upon.


Simonzealot
May 10

Simon the Zealot & Apostle

This Apostle was one of the Twelve, and was called Simon the Cananite by Matthew, but Simon the Zealot by Luke (Matt. 10:4; Luke 6:15). The word "Cananite" used by Matthew is believed to be derived from kana, which in the Palestinian dialect of Aramaic means "zealot" or 'zealous"; Luke therefore translates the meaning of "Cananite." Later accounts say that he was the bridegroom at the wedding in Cana of Galilee, where the Lord Jesus changed the water into wine, making this the first of His miracles (John 2:1-11); according to some, he is called Cananite because he was from Cana (according to others, from the Land of Canaan). Simon means "one who hears."


Cyrilmethodios
May 11

Methodius & Cyril, Equal-to-the Apostles Illuminators of the Slavs

Born in Thessalonica, Saint Methodius was a military man before becoming a monk on Mount Olympus. His brother Constantine, known as the Philosopher because of his erudition, was Librarian at the Church of the Holy Wisdom in Constantinople; he later became a monk with the name of Cyril. The Emperor Michael sent him with his brother Methodius to the Khazars in response to their petition for teachers to expound to them the Christian Faith. On their way, they stayed in Cherson, where they recovered from the Black Sea the relics of Saint Clement of Rome. Later, they were called by Prince Rostislav of Moravia to instruct his people in the Orthodox Faith (Saint Rostislav died a martyr's death and is celebrated Oct. 15). The Saints devised an alphabet for the Slavs, and used it to translate the Greek books into the language of the people. In their apostolic labours throughout the Balkans, the holy brothers were slandered by certain Germanic bishops who opposed the use of the vernacular in the church services. Summoned to court at Rome in 867, they presented their Slavonic translations to Pope Adrian II, who received them with love and full approval. Two years later, Saint Cyril reposed in Rome on February 14 and was buried in the Church of Saint Clement. Saint Methodius was made Bishop of Moravia, but at the intrigues of certain Latin clergy, was cast into prison by the "Holy Roman Emperor" (the Germanic Emperor of the West), where he was cruelly tormented for some three years. In 874, through the defence of Pope John VIII, he was freed and made Archbishop of Moravia. Because he reproved the lax morals of the German priests in Moravia, he was soon accused of heresy by them, and was forbidden to celebrate the Liturgy in Slavonic. Summoned to Rome again in 879, he was completely exonerated and allowed once again to use the Slavonic tongue for the divine services. He reposed on April 6, 885.


Epiphanius
May 12

Epiphanius, Bishop of Cyprus

Saint Epiphanius was born about 310 in Besanduc, a village of Palestine, of Jewish parents who were poor and tillers of the soil. In his youth he came to faith in Christ and was baptized with his sister, after which he distributed all he had to the poor and became a monk, being a younger contemporary of Saint Hilarion the Great (see Oct. 21), whom he knew. He also visited the renowned monks of Egypt to learn their ways. Because the fame of his virtue had spread, many in Egypt desired to make him a bishop; when he learned of this, he fled, returning to Palestine. But after a time he learned that the bishops there also intended to consecrate him to a widowed bishopric, and he fled to Cyprus. In Paphos he met Saint Hilarion, who told him to go to Constantia, a city of Cyprus also called Salamis. Epiphanius answered that he preferred to take ship for Gaza, which, despite Saint Hilarion's admonitions, he did. But a contrary wind brought the ship to Constantia where, by the providence of God, Epiphanius fell into the hands of bishops who had come together to elect a successor to the newly-departed Bishop of Constantia, and the venerable Epiphanius was at last constrained to be consecrated, about the year 367. He was fluent in Hebrew, Egyptian, Syriac, Greek, and Latin, and because of this he was called "Five-tongued." He had the gift of working miracles, and was held in such reverence by all, that although he was a known enemy of heresy, he was well nigh the only eminent bishop that the Arians did not dare to drive into exile when the Emperor Valens persecuted the Orthodox about the year 371. Having tended his flock in a manner pleasing to God, and guarded it undefiled from every heresy, he reposed about the year 403, having lived for ninety-three years. Among his sacred writings, the one that is held in special esteem is the Panarion (from the Latin Panarium, that is, "Bread-box,") containing the proofs of the truth of the Faith, and an examination of eighty heresies.


Allsaint
May 12

Germanos, Patriarch of Constantinople

Saint Germanos, who was from Constantinople, was born to an illustrious family, the son of Justinian the Patrician. First he became Metropolitan of Cyzicus; in 715 he was elevated to the throne of Constantinople; but because of his courageous resistance to Leo the Isaurian's impious decree which inaugurated the war upon the holy icons, he was exiled from his throne in 715. He lived the rest of his life in privacy, and reposed about 740, full of days. The fore-most of his writings is that which deals with the Six Ecumenical Councils. He wrote many hymns also, as is apparent from the titles of many stichera and idiomela, among which are those for the Feast of the Meeting in the Temple.


Glykeria
May 13

The Holy Martyr Glyceria

This Martyr contested in 141 in Trajanopolis of Thrace, during the reign of the Emperor Antoninus Pius. At a heathen festival, when Sabine the Governor of Trajanopolis was offering sacrifice, Saint Glyceria entered the temple and declared herself to be a handmaid of Christ. Sabine commanded her to sacrifice. She went to the statue of Zeus and overturned it, dashing it to pieces. She was subjected to many horrible tortures, and finally was cast to wild beasts; bitten once by one of them, she gave up her soul into the hands of God.


BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Matins Gospel Reading

Fifth Orthros Gospel
Κατὰ Λουκᾶν 24:13-35

Καὶ ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτῶν ἦσαν πορευόμενοι ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ εἰς κώμην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ ῾Ιερουσαλήμ, ᾗ ὄνομα ᾿Εμμαούς. καὶ αὐτοὶ ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν συμβεβηκότων τούτων. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ συζητεῖν καὶ αὐτὸς ὁ ᾿Ιησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς· οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν.εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· τίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὓς ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλήλους περιπατοῦντες καί ἐστε σκυθρωποί; ἀποκριθεὶς δὲ ὁ εἷς, ᾧ ὄνομα Κλεόπας, εἶπε πρὸς αὐτόν· σὺ μόνος παροικεῖς ἐν ῾Ιερουσαλὴμ καὶ οὐκ ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις; καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ποῖα; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· τὰ περὶ ᾿Ιησοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης δυνατὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ, ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρῖμα θανάτου καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν. ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν ᾿Ισραήλ· ἀλλά γε σὺν πᾶσι τούτοις τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει σήμερον ἀφ᾿ οὗ ταῦτα ἐγένετο. ἀλλὰ καὶ γυναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς γενόμεναι ὄρθριαι ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ ἦλθον λέγουσαι καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι, οἳ λέγουσιν αὐτὸν ζῆν. καὶ ἀπῆλθόν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ εὗρον οὕτω καθὼς καὶ αἱ γυναῖκες εἶπον, αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον. καὶ αὐτὸς εἶπε πρὸς αὐτούς· ὦ ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται! οὐχὶ ταῦτα ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ; καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωϋσέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν διηρμήνευεν αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ. Καὶ ἤγγισαν εἰς τὴν κώμην οὗ ἐπορεύοντο, καὶ αὐτὸς προσεποιεῖτο πορρωτέρω πορεύεσθαι· καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν λέγοντες· μεῖνον μεθ᾿ ἡμῶν, ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστὶ καὶ κέκλικεν ἡ ἡμέρα. καὶ εἰσῆλθε τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κατακλιθῆναι αὐτὸν μετ᾿ αὐτῶν λαβὼν τὸν ἄρτον εὐλόγησε, καὶ κλάσας ἐπεδίδου αὐτοῖς. αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοί, καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν· καὶ αὐτὸς ἄφαντος ἐγένετο ἀπ᾿ αὐτῶν. καὶ εἶπον πρὸς ἀλλήλους· οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν ἐν ἡμῖν, ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς; Καὶ ἀναστάντες αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὑπέστρεψαν εἰς ῾Ιερουσαλήμ, καὶ εὗρον συνηθροισμένους τοὺς ἕνδεκα καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς, λέγοντας ὅτι ἠγέρθη ὁ Κύριος ὄντως καὶ ὤφθη Σίμωνι. καὶ αὐτοὶ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου.

Fifth Orthros Gospel
The Reading is from Luke 24:13-35

At that time, two of them were going to a village named Emmaus, about seven miles from Jerusalem, and talking with each other about all these things that had happened. While they were talking and discussing together, Jesus himself drew near and went with them. But their eyes were kept from recognizing him. And he said to them, "What is this conversation which you are holding with each other as you walk?" And they stood still looking sad. Then one of them, named Cleopas, answered him, "Are you the only visitor to Jerusalem who does not know the things that have happened there in these days?" And he said to them, "What things?" And they said to him, "Concerning Jesus of Nazareth, who was a prophet mighty in deed and word before God and all the people, and how our chief priests and rulers delivered him up to be condemned to death, and crucified him. But we had hoped that he was the one to redeem Israel. Yes, and besides all this, it is now the third day since this happened. Moreover, some women of our company amazed us. They were at the tomb early in the morning and did not find his body; and they came back saying that they had even seen a vision of angels, who said that he was alive. Some of those who were with us went to the tomb, and found it just as the women had said; but him they did not see." And he said to them, "O foolish men, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken! Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter into his glory?" And beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself.

So they drew near to the village to which they were going. He appeared to be going further, but they constrained him, saying, "Stay with us, for it is toward evening and the day is now far spent." So he went in to stay with them. When he was at table with them, he took the bread and blessed, and broke it, and gave it to them. And their eyes were opened and they recognized him; and he vanished out of their sight. They said to each other, "Did not our hearts burn within us while he talked to us on the road, while he opened to us the scriptures?" And they rose that same hour and returned to Jerusalem; and they found the eleven gathered together and those who were with them, who said, "The Lord has risen indeed, and has appeared to Simon!" Then they told what had happened on the road, and how he was known to them in the breaking of the bread.


Epistle Reading

Προκείμενον. 3rd Mode. ΨΑΛΜΟΙ 46.6,1.
Ψάλατε τῷ Θεῷ ἡμῶν, ψάλατε.
Στίχ. Πάντα τὰ ἔθνη κροτήσατε χεῖρας.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πράξεις Ἀποστόλων 9:32-42.

Ἐν ταῖς ἡμεραῖς ἐκείναις, ἐγένετο Πέτρον διερχόμενον διὰ πάντων κατελθεῖν καὶ πρὸς τοὺς ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας Λύδδαν. Εὗρεν δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα Αἰνέαν ὀνόματι, ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κατακείμενον ἐπὶ κραββάτῳ, ὃς ἦν παραλελυμένος. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Πέτρος, Αἰνέα, ἰᾶταί σε Ἰησοῦς ὁ Χριστός· ἀνάστηθι καὶ στρῶσον σεαυτῷ. Καὶ εὐθέως ἀνέστη. Καὶ εἶδον αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες Λύδδαν καὶ τὸν Ἀσσάρωνα, οἵτινες ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὸν κύριον. Ἐν Ἰόππῃ δέ τις ἦν μαθήτρια ὀνόματι Ταβηθά, ἣ διερμηνευομένη λέγεται Δορκάς· αὕτη ἦν πλήρης ἀγαθῶν ἔργων καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει. Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀσθενήσασαν αὐτὴν ἀποθανεῖν· λούσαντες δὲ αὐτὴν ἔθηκαν ἐν ὑπερῴῳ. Ἐγγὺς δὲ οὔσης Λύδδης τῇ Ἰόππῃ, οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν ἐν αὐτῇ, ἀπέστειλαν πρὸς αὐτόν, παρακαλοῦντες μὴ ὀκνῆσαι διελθεῖν ἕως αὐτῶν. Ἀναστὰς δὲ Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς· ὃν παραγενόμενον ἀνήγαγον εἰς τὸ ὑπερῷον, καὶ παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας καὶ ἱμάτια ὅσα ἐποίει μετʼ αὐτῶν οὖσα ἡ Δορκάς. Ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας ὁ Πέτρος θεὶς τὰ γόνατα προσηύξατο· καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα, εἶπεν, Ταβηθά, ἀνάστηθι. Ἡ δὲ ἤνοιξεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς· καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον, ἀνεκάθισεν. Δοὺς δὲ αὐτῇ χεῖρα, ἀνέστησεν αὐτήν· φωνήσας δὲ τοὺς ἁγίους καὶ τὰς χήρας, παρέστησεν αὐτὴν ζῶσαν. Γνωστὸν δὲ ἐγένετο καθʼ ὅλης τῆς Ἰόππης, καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν ἐπὶ τὸν Κύριον.

Prokeimenon. 3rd Mode. Psalm 46.6,1.
Sing praises to our God, sing praises.
Verse: Clap your hands, all you nations.

The reading is from Acts of the Apostles 9:32-42.

IN THOSE DAYS, as Peter went here and there among them all, he came down also to the saints that lived at Lydda. There he found a man named Aeneas, who had been bedridden for eight years and was paralyzed. And Peter said to him, "Aeneas, Jesus Christ heals you; rise and make your bed." And immediately he rose. And all the residents of Lydda and Sharon saw him, and they turned to the Lord. Now there was at Joppa a disciple named Tabitha, which means Dorcas. She was full of good works and acts of charity. In those days she fell sick and died; and when they had washed her, they laid her in an upper room. Since Lydda was near Joppa, the disciples, hearing that Peter was there, sent two men to him entreating him, "Please come to us without delay." So Peter rose and went with them. And when he had come, they took him to the upper room. All the widows stood beside him weeping, and showing tunics and other garments which Dorcas made while she was with them. But Peter put them all outside and knelt down and prayed; then turning to the body he said, "Tabitha, rise." And she opened her eyes, and when she saw Peter she sat up. And he gave her his hand and lifted her up. Then calling the saints and widows he presented her alive. And it became known throughout all Joppa, and many believed in the Lord.


Gospel Reading

Sunday of the Paralytic
Κατὰ Ἰωάννην 5:1-15

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς ῾Ιεροσολύμοις ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρα, ἡ ἐπιλεγομένη Ἑβραϊστὶ Βηθεσδά, πέντε στοὰς ἔχουσα. ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος πολὺ τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν, ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν. ἄγγελος γὰρ κατὰ καιρὸν κατέβαινεν ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ, καὶ ἐταράσσετο τὸ ὕδωρ· ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχὴν τοῦ ὕδατος ὑγιὴς ἐγίνετο ᾧ δήποτε κατείχετο νοσήματι. ἦν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ. τοῦτον ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς κατακείμενον, καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ· θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι; ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν· Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ, βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγώ, ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει. λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἔγειρε, ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἦρε τὸν κράβαττον αὐτοῦ καὶ περιεπάτει. ἦν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. ἔλεγον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι τῷ τεθεραπευμένῳ· σάββατόν ἐστιν· οὐκ ἔξεστί σοι ἆραι τὸν κράβαττον. ἀπεκρίθη αὐτοῖς· ὁ ποιήσας με ὑγιῆ, ἐκεῖνός μοι εἶπεν· ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει. ἠρώτησαν οὖν αὐτόν· τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ εἰπών σοι, ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾔδει τίς ἐστιν· ὁ γὰρ ᾿Ιησοῦς ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ. μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἴδε ὑγιὴς γέγονας· μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται. ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος καὶ ἀνήγγειλε τοῖς ᾿Ιουδαίοις ὅτι ᾿Ιησοῦς ἐστιν ὁ ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ.

Sunday of the Paralytic
The Reading is from John 5:1-15

At that time, Jesus went up to Jerusalem. Now there is in Jerusalem by the Sheep Gate a pool, in Hebrew called Bethesda which has five porticoes. In these lay a multitude of invalids, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water; for an angel of the Lord went down at certain seasons into the pool, and troubled the water; whoever stepped in first after the troubling of the water was healed of whatever disease he had. One man was there, who had been ill for thirty-eight years. When Jesus saw him and knew that he had been lying there a long time, he said to him, "Do you want to be healed?" The sick man answered him, "Sir, I have no man to put me into the pool when the water is troubled, and while I am going another steps down before me." Jesus said to him, "Rise, take up your pallet, and walk." And at once the man was healed, and he took up his pallet and walked.

Now that day was the sabbath. So the Jews said to the man who was cured, "It is the sabbath, it is not lawful for you to carry your pallet." But he answered them, "The man who healed me said to me, 'Take up your pallet, and walk.' "They asked him, "Who is the man who said to you, 'Take up your pallet, and walk'?" Now the man who had been healed did not know who it was, for Jesus had withdrawn, as there was a crowd in the place. Afterward, Jesus found him in the temple, and said to him, "See, you are well! Sin no more, that nothing worse befall you." The man went away and told the Jews that it was Jesus who had healed him.


BACK TO TOP

Parish News and Events

SAVE THE DATE!

Sunday, May 7, 5:00-10:00 pm at the Capitol Center for the Arts--85th Anniversary Celebration

Get your tickets now! This is an important fund raiser as well as a fun-raiser for our Parish Family. Come and enjoy great Parea and great food. But get your tickets now!

Fellowship Hour

Today's Fellowship Hour is sponsored by the Sunday School families.

There are still plenty of Sundays to sign up for Fellowship Hour! This is an important ministry; our Fellowship Hour is the continuation of the ancient Christian practice of the Agape Meal or Love Feast celebrated in conjunction with the Liturgy. The Fellowship Hour offering should be simple; you can also team up with friends or family so that the burden is not so great for one person. Please take a look at the list and choose a Sunday!.

The Holy Fire

The miraculous fire that appears in our Lord's tomb every Holy Saturday has been traditionally taken to major Orthodox countries, like Russia, for the celebration of the Anastasis. This year for the first time the Russian Church Outside of Russia has been able to bring the Holy Fire to America. Thanks to Fr. Spyridon, pastor of St. John the Russian Orthodox Church in Ipswich MA, we have been blessed to be able to bring the Holy Fire to our own altar. A Vigil Light is availabe on the Sacraments Table for anyone who would like to get a candle to bring the Holy Fire to their own home. Christ is risen!

Kali Parea

Our next Kali Parea outing to the Labelle Winery will take place on Thursday, May 18. Lunch is at noon, and the tour at 2:00. We will be meeting in the parking lot of the church at 10:30 to carpool there. There are only 14 places available, so it is first come, first serve. To reserve a spot, please call Maria Bryant at 224-7311. Don't delay and lose your chance to come!

Check Out the Raffle Prizes

The four Greek baskets which will be raffled this evening at the Dance are on display during Fellowship Hour. You have the opportunity to buy some chances to try to win them. It is a Chinese auction, so you can put your tickets in the container for the basket you want.

Philoptochos Luncheon

The Philoptochos Ladies will celebrate the end of the season with the annual luncheon on Saturday, May 20 at 11:30 am at The Windmill Restaurant. Please tell Barbara Kalioras if you are intending to come!

Flower Arranging Workshop

Everyone (and especially the Ladies of the Parish) is invited to a Flower Arranging Workshop led by our friend Debbie Sousane on Monday, May 22 at 5:00 pm. We will be arranging "A Gift of the Heart" (which a heart shaped wreath). We are asking $25 to cover costs of flowers and materials. Please sign up with Barbara Kalioras so we know how much to purchase.

Orthodoxy on Tap

Come for some good food, good parea, good discussion at the Barous' Family Restaurant on Sunday, May 28 at 5:30 pm.

Memorial Day Cemetery Visitation

We will begin the Trisagion Prayers at Blossom Hill Cemetery at 10:00 am. The prayers will be said at the four different sections where are parishioners are laid to rest.

Friendly Kitchen Update

Our Friendly Kitchen Ladies offered their beautiful ministry on Monday, March 6. They served 80 people. Thank you to Sonny's of Henniker for the meal this month.

Laity Awards Banquet

Now is the time to think about getting tickets for the Laity Awards Banquet which will be held on Sunday, June 11, beginning at 5:30 pm at Lombardo's Restaurant in Randolph MA. Our honoree this year is Chris Pappas. Come and show him our gratitude and support for all that he has done for our Parish Famly and the Community at large.

Orthodox Store
Are you in need of devotional items, like censers, incense, oil lamps, prayer ropes (koumboskinia)? Check out our new Holy Trinity Store. With time we will be expanding the available items and will even be including books to purchase. We are also establishing a lending library. Check out the store in the corner of the Hall by the Bulletin Board! Please put the money in the basket; we are using the honor method. Make checks payable to Holy Trinity Greek Orthodox Church.

BACK TO TOP

Parish Events of the Week

Sunday, May 7--4th Sunday of Pascha; Sunday of the Paralytic

9:00 am--Orthros

10:00 am--Divine Liturgy

5:00 pm--85th Anniversary Dance

 

Monday, May 8

Bible Study Cancelled

 

 

Wednesday, May 10

7:00 pm--Introduction to Orthodoxy

 

 

Sunday, May 14--5th Sunday of Pascha--Sunday of the Samaritan Woman

Father is away this Sunday

9:00 am--Orthros

10:00 am--Divine Liturgy

 

BACK TO TOP

Parish Calendar

 • Holy Trinity Calendar

  May 7 to June 4, 2017

  Sunday

  Monday

  Tuesday

  Wednesday

  Thursday

  Friday

  Saturday

  7

  9:00AM Orthros

  10:00AM Liturgy

  11:00AM Sunday School

  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14

  9:00AM Orthros

  10:00AM Liturgy

  11:00AM Sunday School

  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21

  9:00AM Orthros

  10:00AM Liturgy

  11:00AM Sunday School

  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28

  9:00AM Orthros

  10:00AM Liturgy

  11:00AM Sunday School

  29
  30
  31
  1
  JUN
  2
  3
  4

  9:00AM Orthros

  10:00AM Liturgy

  11:00AM Sunday School

  5
  6
  7
  8
  9
  10

BACK TO TOP

Parish Flyers

BACK TO TOP