Publish-header
Holy Trinity Church
Publish Date: 2017-04-30
Bulletin Contents
Myrrbear
Organization Icon
Holy Trinity Church

General Information

 • Phone:
 • (603)225-2961
 • Fax:
 • (603)225-2961
 • Street Address:

 • 68 North State Street

 • Concord, NH 03301
 • Mailing Address:

 • 68 North State Street

 • Concord, NH 03301


Services Schedule

Sundays: Orthros 9:00 am; Divine Liturgy 10:00 am

Weekdays: Divine Liturgy 10:00 am


Past Bulletins


Hymns of the Day

Apolytikion of Great and Holy Pascha in the Plagal 1st Mode

Christ is risen from the dead, by death hath He trampled down death, and on those in the graves hath He bestowed life.
Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.

Apolytikion for Holy Myrrhbearers Sunday in the 2nd Mode

When Thou didst descend unto death, O Life Immortal, then didst Thou slay Hades with the lightning of Thy Divinity. And when Thou didst also raise the dead out of the nethermost depths, all the powers in the Heavens cried out: O Life-giver, Christ our God, glory be to Thee.
Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ᾍδην ἐνέκρωσας, τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος. ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον. Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.

Apolytikion for Holy Myrrhbearers Sunday in the 2nd Mode

The noble Joseph, taking Thine immaculate Body down from the Tree, and having wrapped It in pure linen and spices, laid It for burial in a new tomb. But on the third day Thou didst arise, O Lord, granting great mercy to the world.
Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ, ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελὼν τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, σινδόνι καθαρᾷ, εἱλήσας καὶ ἀρώμασιν, ἐν μνήματι καινῷ κηδεύσας ἀπέθετο, ἀλλὰ τριήμερος ἀνέστης Κύριε, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Apolytikion for Holy Myrrhbearers Sunday in the 2nd Mode

Unto the myrrh-bearing women did the Angel cry out as he stood by the grave: Myrrh oils are meet for the dead, but Christ hath proved to be a stranger to corruption. But cry out: The Lord is risen, granting great mercy to the world.
Ταῖς Μυροφόροις Γυναιξί, παρὰ τὸ μνῆμα ἐπιστάς, ὁ Ἄγγελος ἐβόα. Τὰ μύρα τοῖς θνητοῖς ὑπάρχει ἁρμόδια, Χριστὸς δὲ διαφθορᾶς ἐδείχθη ἀλλότριος, ἀλλὰ κραυγάσατε, Ἀνέστη ὁ Κύριος, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Apolytikion for the Church in the Plagal 4th Mode

Evloyitos ee, Christe o Theos imon, o pansophous tous ali-is anadeixas, katapempsas aftis to Pnevma to ayion, ke di afton tin ikoumenin sayinevsas. Philanthrope, doxa si.

Blessed are you, O Christ our God, who has shown forth the fishermen as supremely wise, sending down upon them the Holy Spirit, and through them, you did draw the world into your net. Lover of mankind, glory to you.

Seasonal Kontakion in the Plagal 4th Mode

Though You went down into the tomb, You destroyed Hades' power, and You rose the victor, Christ God, saying to the myrrh-bearing women, "Hail!" and granting peace to Your disciples, You who raise up the fallen.
Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ ᾍδου καθεῖλες τὴν δύναμιν, καὶ ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστὲ ὁ Θεός, γυναιξὶ Μυροφόροις φθεγξάμενος. Χαίρετε, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις εἰρήνην δωρούμενος ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.
BACK TO TOP

Saints and Feasts

Myrrbear
April 30

Sunday of the Myrrh-Bearing Women

About the beginning of His thirty-second year, when the Lord Jesus was going throughout Galilee, preaching and working miracles, many women who had received of His beneficence left their own homeland and from then on followed after Him. They ministered unto Him out of their own possessions, even until His crucifixion and entombment; and afterwards, neither losing faith in Him after His death, nor fearing the wrath of the Jewish rulers, they came to the sepulchre, bearing the myrrh-oils they had prepared to annoint His body. It is because of the myrrh-oils, that these God-loving women brought to the tomb of Jesus that they are called the Myrrh-bearers. Of those whose names are known are the following: first of all, the most holy Virgin Mary, who in Matthew 27:56 and Mark 15:40 is called "the mother of James and Joses" (these are the sons of Joseph by a previous marriage, and she was therefore their step-mother); Mary Magdalene (celebrated July 22); Mary, the wife of Clopas; Joanna, wife of Chouza, a steward of Herod Antipas; Salome, the mother of the sons of Zebedee, Mary and Martha, the sisters of Lazarus; and Susanna. As for the names of the rest of them, the evangelists have kept silence (Matt 27:55-56; 28:1-10. Mark 15:40-41. Luke 8:1-3; 23:55-24:11, 22-24. John 19:25; 20:11-18. Acts 1:14).

Together with them we celebrate also the secret disciples of the Saviour, Joseph and Nicodemus. Of these, Nicodemus was probably a Jerusalemite, a prominent leader among the Jews and of the order of the Pharisees, learned in the Law and instructed in the Holy Scriptures. He had believed in Christ when, at the beginning of our Saviour's preaching of salvation, he came to Him by night. Furthermore, he brought some one hundred pounds of myrrh-oils and an aromatic mixture of aloes and spices out of reverence and love for the divine Teacher (John 19:39). Joseph, who was from the city of Arimathea, was a wealthy and noble man, and one of the counsellors who were in Jerusalem. He went boldly unto Pilate and asked for the body of Jesus, and together with Nicodemus he gave Him burial. Since time did not permit the preparation of another tomb, he placed the Lord's body in his own tomb which was hewn out of rock, as the Evangelist says (Matt. 27:60).


Jameszebedee
April 30

James the Apostle and brother of St. John the Theologian

James was one of the Twelve, like his brother John (celebrated on Sept. 26), whom the Lord called "Sons of Thunder," because they became great preachers and because of their profound theology. It was the Saint's boldness in preaching the Gospel that Herod Agrippa, the son of Aristobulus and grandson of Herod the Great, could not endure, and so he took him into custody during the days of the Passover, and slew him with the sword (Acts 12: 1-2); and thus he drank the cup of which the Saviour had spoken to him prophetically (Matt. 20:23). As for Herod, the following year he went down to Caesarea, and, as the Acts of the Apostles records: "Upon a set day, Herod, arrayed in royal apparel, sat upon his throne, and made an oration" to the elders of Tyre and Sidon; and the flatterers that surrounded him "gave a shout, saying, 'it is the voice of a god, and not of a man.' And immediately an Angel of the Lord smote him, because he gave not God the glory; and like his grandfather (see Dec. 29) "he was eaten of worms and gave up the spirit" (Acts 12:21-23)


Jeremiah
May 01

Jeremias the Prophet

This great Prophet of God, Jeremias, who loved his brethren and lamented for them greatly, who prayed much for the people and the Holy City, was the son of Helkias of the tribe of Levi, from the city of Anathoth in the land of Benjamin. He was sanctified from his mother's womb, as the Lord Himself said concerning him: "Before I formed thee in the belly, I knew thee; and before thou camest forth from the womb, I sanctified thee; I appointed thee a prophet to the nations" (Jer. 1:5). He prophesied for thirty years, from 613 to 583 B.C. During the last captivity of the people in the reign of Sedekias, when only a few were left behind to cultivate the land, this Prophet remained with them by the permission of Nabuzardan, the captain of the guard under Nabuchodonosor. He wept and lamented inconsolably over the desolation of Jerusalem and the enslavement of his people. But even the few that remained behind transgressed again, and fearing the vengeance of the Chaldeans, they fled into Egypt, forcibly taking with them Jeremias and Baruch his disciple and scribe. There he prophesied concerning Egypt and other nations, and he was stoned to death in Taphnas by his own people about the year 583 B.C., since they would not endure to hear the truth of his words and his just rebukes. His book of prophecy is divided into fifty-one chapters, and his book of lamentation into five; he is ranked second among the greater Prophets. His name means "Yah is exalted."


Allsaint
May 01

Tamara (Tamar), Queen of Georgia

Saint Tamara was the only child of King George III. Upon his death in 1184, she became Queen at the age of twenty-four. Despite her youth, she ruled the country with such wisdom and godliness - leading it to unprecedented military triumphs over the neighbouring Moslem countries in defence of her kingdom, fostering arts and letters, and zealously strengthening Orthodoxy - that her reign is known as the Golden Age of Georgia. After her coronation, she convoked a local council to correct disorders in church life. When the bishops had assembled from all parts of her kingdom, she, like Saint Constantine at the First Ecumenical Council, honoured them as if she were a commoner, and they Angels of God; exhorting them to establish righteousness and redress abuses, she said in her humility, "Do away with every wickedness, beginning with me, for the prerogative of the throne is in no wise that of making war against God." Saint Tamara called herself "the father of orphans and the judge of widows," and her contemporaries called her "King" instead of "Queen." She herself led her army against the Moslems and fearlessly defeated them; because of the reverence that even the enemies of Georgia had for her, entire mountain tribes renounced Islam and were baptized. She built countless churches and monasteries throughout her kingdom, and was benefactress also to the Holy Land, Mount Athos, and holy places in Greece and Cyprus. She has always been much beloved by her people, who have memorialized her meekness, wisdom, piety, and obedience, and peace loving nature in innumerable legends, ballads, and songs; the poem written in her honour by Shota Rustaveli, "The Knight in the Panther Skin," is the masterpiece of Georgian literature. The great Queen Tamara departed the earthly kingdom for the heavenly in the year 1212.


Athanasi
May 02

Removal of the Relics of St. Athanasius the Great

In the half-century after the First Ecumenical Council held in Nicaea in 325, if there was one man whom the Arians feared and hated more intensely than any other, as being able to lay bare the whole error of their teaching, and to marshal, even from exile or hiding, the beleaguered forces of the Orthodox, it was Saint Athanasius the Great. This blazing lamp of Orthodoxy, which imperial power and heretics' plots could not quench when he shone upon the lampstand, nor find when he was hid by the people and monks of Egypt, was born in Alexandria about the year 296. He received an excellent training in Greek letters and especially in the sacred Scriptures, of which he shows an exceptional knowledge in his writings. Even as a young man he had a remarkable depth of theological understanding; he was only about twenty years old when he wrote his treatise On the Incarnation. Saint Alexander, the Archbishop of Alexandria, brought him up in piety, ordained him his deacon, and, after deposing Arius for his blasphemy against the Divinity of the Son of God, took Athanasius to the First Council in Nicaea in 325; Saint Athanasius was to spend the remainder of his life labouring in defence of this holy Council. In 326, before his death, Alexander appointed Athanasius his successor.

In 325, Arius had been condemned by the Council of Nicaea; yet through Arius' hypocritical confession of Orthodox belief, Saint Constantine the Great was persuaded by Arius' supporters that he should be received back into the communion of the Church. But Athanasius, knowing well the perverseness of his mind, and the disease of heresy lurking in his heart, refused communion with Arius. The heresiarch's followers then began framing false charges against Athanasius; finally Saint Constantine the Great, misled by grave charges of the Saint's misconduct-which were completely false-had him exiled to Tiberius (Treves) in Gaul in 336. When Saint Constantine was succeeded by his three sons Constantine II, Constans, and Constantius, in 337, Saint Athanasius returned to Alexandria in triumph. But his enemies found an ally in Constantius, Emperor of the East; Saint Athanasius' second exile was spent in Rome. It was ended when Constans prevailed with threats upon his brother Constantius to restore Athanasius (see also Nov. 6). For ten years Saint Athanasius strengthened Orthodoxy throughout Egypt, visiting the whole country and encouraging all, clergy, monastics, and layfolk, being loved by all as a father. But after Constans' death in 350, Constantius became sole Emperor,and Athanasius was again in danger. In the evening of February 8, 356, General Syrianus with more than five thousand soldiers surrounded the church in which Athanasius was serving, and broke open the doors. Athanasius' clergy begged him to leave, but the good shepherd commanded that all the flock should withdraw first; and only when he was assured of their safety, he also, protected by divine grace, passed through the midst of the soldiers and disappeared into the deserts of Egypt, where for some six years he eluded the soldiers and spies sent after him.

When Julian the Apostate succeeded Constantius in 361, Athanasius returned again, but only for a few months. Because Athanasius had converted many pagans, and the priests of the idols in Egypt wrote to Julian that if Athanasius remained, idolatry would perish in Egypt, the heathen Emperor ordered not Athanasius' exile, but his death. Athanasius took ship up the Nile. When he learned that his imperial pursuers were following him, he had his men turn back, and as his boat passed that of his pursuers, they asked him if he had seen Athanasius. "He is not far," he answered. After returning to Alexandria for a while, he fled again to the Thebaid until Julian's death in 363. Saint Athanasius suffered his fifth and last exile under Valens in 365, which only lasted four months because Valens, fearing a sedition among the Egyptians for their beloved Archbishop, revoked his edict in February, 366.

The great Athanasius passed the remaining seven years of his life in peace. Of his fifty-seven years as Patriarch, he had spent some seventeen in exiles. Shining from the height of his throne like a radiant evening star, and enlightening the Orthodox with the brilliance of his words for yet a little while, this much-suffering champion inclined toward the sunset of his life, and, in the year 373, took his rest from his lengthy sufferings, but not before another luminary of the truth, Basil the Great, had risen in the East, being consecrated Archbishop of Caesarea in 370. Besides all his other achievements, Saint Athanasius wrote the life of Saint Anthony the Great, with whom he spent time in his youth; ordained Saint Frumentius first Bishop of Ethiopia; and in his Paschal Encyclical for the year 367 set forth the books of the Old and New Testaments accepted by the Church as canonical. Saint Gregory the Theologian, in his Oration On the Great Athanasius, said he was "Angelic in appearance, more angelic in mind; ... rebuking with the tenderness; of a father, praising with the dignity of a ruler ... Everything was harmonious, as an air upon a single lyre, and in the same key; his life, his teaching, his struggles, his dangers, his return, and his conduct after his return ... be treated so mildly and gently those who had injured him, that even they themselves, if I may say so, did not find his restoration distasteful."


05_irene
May 05

Irene the Great Martyr

Saint Irene was the daughter of a princelet called Licinius; named Penelope by her parents, through a divine revelation she was brought to faith in Christ and at Baptism was renamed Irene. In her zeal for piety she broke in pieces all the idols of her father, who commanded that she be trampled underfoot by horses. But while she remained unharmed, one of the horses rose up and cast down her father, killing him. By her prayer she raised him to life again, and he believed and was baptized. Afterwards, in many journeyings, Saint Irene suffered torments and punishments for her faith, but was preserved by the power of God, while working dread miracles and converting many thousands of souls. At last she came to Ephesus, where she fell asleep in peace, in the first half of the fourth century. Two days after her death, her gravestone was found lifted off, and her grave empty. At least two churches were dedicated to Saint Irene in Constantinople, and she is also the patroness of the Aegean island of Thera, which is commonly called Santorin (or Santorini), a corruption of "Saint Irene."


Allsaint
May 06

Job the Prophet

This faithful servant of God, the most perfect icon of all virtue, and especially of patience, was the son of Zare and Bosorra, and was the fifth from Abraham. He was true, blameless, just, devout, and abstained from every evil thing. He was very wealthy and blessed by God in all things, as was none other of the inhabitants of the land of Ausis, his homeland, which lies between Idumea and Arabia. But by divine permission, that he might be tried, he was suddenly deprived of his children, wealth, glory, and every consolation, and was covered with grievous sores over all his body. Some say that he endured courageously in this unparalleled calamity for seven whole years. Then, by divine blessing, he was restored again to a prosperity even more illustrious than the first. Having lived after his affliction for 170 years, he reposed full of days at the age of 240, in the year 1350 B.C. Others say that his affliction lasted only one year, and that he lived thereafter 140 years, living 210 years altogether.


BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Matins Gospel Reading

Fourth Orthros Gospel
Κατὰ Λουκᾶν 24:1-12

Καὶ τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν, Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων ὄρθρου βαθέος ἦλθον ἐπὶ τὸ μνῆμα φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν ἀρώματα, καί τινες σὺν αὐταῖς. εὗρον δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου, καὶ εἰσελθοῦσαι οὐχ εὗρον τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ διαπορεῖσθαι αὐτὰς περὶ τούτου καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν ἐσθήσεσιν ἀστραπτούσαις. ἐμφόβων δὲ γενομένων αὐτῶν καὶ κλινουσῶν τὸ πρόσωπον εἰς τὴν γῆν εἶπον πρὸς αὐτάς· τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν; οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ᾿ ἠγέρθη· μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὢν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, λέγων ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν καὶ σταυρωθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι. καὶ ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ, καὶ ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖς ἕνδεκα καὶ πᾶσι τοῖς λοιποῖς. ἦσαν δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ ᾿Ιωάννα καὶ Μαρία ᾿Ιακώβου καὶ οἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς, αἳ ἔλεγον πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα. καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα αὐτῶν, καὶ ἠπίστουν αὐταῖς. ὁ δὲ Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ παρακύψας βλέπει τὰ ὀθόνια κείμενα μόνα, καὶ ἀπῆλθε πρὸς ἑαυτόν, θαυμάζων τὸ γεγονός.

Fourth Orthros Gospel
The Reading is from Luke 24:1-12

On the first day of the week, at early dawn, they went to the tomb, taking the spices which they had prepared. And they found the stone rolled away from the tomb, but when they went in they did not find the body. While they were perplexed about this, behold, two men stood by them in dazzling apparel; and as they were frightened and bowed their faces to the ground, the men said to them, "Why do you seek the living among the dead? Remember how he told you, while he was still in Galilee, that the Son of man must be delivered in to the hands of sinful men, and be crucified, and on the third day rise." And they remembered his words, and returning from the tomb they told all this to the eleven and to all the rest. Now it was Mary Magdalene, and Joanna and Mary the mother of James and the other women with them who told this to the apostles; but these words seemed to them an idle tale, and they did not believe them.

But Peter rose and ran to the tomb; stooping and looking in, he saw the linen cloths by themselves; and he went home wondering at what had happened.


Epistle Reading

Προκείμενον. 2nd Mode. ΨΑΛΜΟΙ 117.14,18.
Ἰσχύς μου καὶ ὕμνησίς μου ὁ Κύριος.
Στίχ. Παιδεύων ἐπαίδευσέ με ὁ Κύριος.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πράξεις Ἀποστόλων 6:1-7.

Ἐν ταῖς ἡμεραῖς ἐκείναις, πληθυνόντων τῶν μαθητῶν, ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν Ἑλληνιστῶν πρὸς τοὺς Ἑβραίους, ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν. Προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν, εἶπον, Οὐκ ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς, καταλείψαντας τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, διακονεῖν τραπέζαις. Ἐπισκέψασθε οὖν, ἀδελφοί, ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους ἑπτά, πλήρεις πνεύματος ἁγίου καὶ σοφίας, οὓς καταστήσωμεν ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης. Ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσομεν. Καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον παντὸς τοῦ πλήθους· καὶ ἐξελέξαντο Στέφανον, ἄνδρα πλήρης πίστεως καὶ πνεύματος ἁγίου, καὶ Φίλιππον, καὶ Πρόχορον, καὶ Νικάνορα, καὶ Τίμωνα, καὶ Παρμενᾶν, καὶ Νικόλαον προσήλυτον Ἀντιοχέα, οὓς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων· καὶ προσευξάμενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας. Καὶ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ηὔξανεν, καὶ ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν Ἱερουσαλὴμ σφόδρα, πολύς τε ὄχλος τῶν ἱερέων ὑπήκουον τῇ πίστει.

Prokeimenon. 2nd Mode. Psalm 117.14,18.
The Lord is my strength and my song.
Verse: The Lord has chastened me sorely.

The reading is from Acts of the Apostles 6:1-7.

IN THOSE DAYS, when the disciples were increasing in number, the Hellenists murmured against the Hebrews because their widows were neglected in the daily distribution. And the twelve summoned the body of the disciples and said, "it is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables. Therefore, brethren, pick out from among you seven men of good repute, full of the Spirit and of wisdom, whom we may appoint to this duty. But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word." And what they said pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip, and Prochoros, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicolaos, a proselyte of Antioch. These they set before the apostles, and they prayed and laid their hands upon them. And the word of God increased; and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of the priests were obedient to the faith.


Gospel Reading

Sunday of the Myrrh-Bearing Women
Κατὰ Μᾶρκον 15:43-47, 16:1-8

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθὼν ᾿Ιωσὴφ ὁ ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, τολμήσας εἰσῆλθε πρὸς Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ. ὁ δὲ Πιλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκε, καὶ προσκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανε· καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος ἐδωρήσατο τὸ σῶμα τῷ ᾿Ιωσήφ. καὶ ἀγοράσας σινδόνα καὶ καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησε τῇ σινδόνι καὶ κατέθηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ, ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας, καὶ προσεκύλισε λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου. ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ᾿Ιωσῆ ἐθεώρουν ποῦ τίθεται. Καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. καὶ λίαν πρωῒ τῆς μιᾶς σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς· τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου; καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος· ἦν γὰρ μέγας σφόδρα. καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον στολὴν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν. ὁ δὲ λέγει αὐταῖς· μὴ ἐκθαμβεῖσθε· ᾿Ιησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. ἀλλ᾿ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν. καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου· εἶχε δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον· ἐφοβοῦντο γάρ.

Sunday of the Myrrh-Bearing Women
The Reading is from Mark 15:43-47; 16:1-8

At that time, Joseph of Arimathea, a respected member of the council, who was also himself looking for the kingdom of God, took courage and went to Pilate, and asked for the body of Jesus. And Pilate wondered if he were already dead; and summoning the centurion, he asked him whether he was already dead. And when he learned from the centurion that he was dead, he granted the body to Joseph. And he bought a linen shroud, and taking him down, wrapped him in the linen shroud, and laid him in a tomb which had been hewn out of the rock; and he rolled a stone against the door of the tomb. Mary Magdalene and Mary the mother of Joses saw where he was laid.

And when the sabbath was past, Mary Magdalene, and Mary the mother of James, and Salome, bought spices, so that they might go and anoint him. And very early on the first day of the week they went to the tomb when the sun had risen. And they were saying to one another, "Who will roll away the stone for us from the door of the tomb?" And looking up, they saw that the stone was rolled back; for it was very large. And entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, dressed in a white robe; and they were amazed. And he said to them, "Do not be amazed; you seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He has risen, he is not here; see the place where they laid him. But go, tell his disciples and Peter that he is going before you to Galilee; there you will see him, as he told you." And they went out and fled from the tomb; for trembling and astonishment had come upon them; and they said nothing to anyone, for they were afraid.


BACK TO TOP

Parish News and Events

SAVE THE DATE!

Sunday, May 7, 5:00-10:00 pm at the Capitol Center for the Arts--85th Anniversary Celebration

Get your tickets now! This is an important fund raiser as well as a fun-raiser for our Parish Family. Come and enjoy great Parea and great food. But get your tickets now!

Fellowship Hour

Today's Fellowship Hour is sponsored by the Painchaud and Preston families.

There are still plenty of Sundays to sign up for Fellowship Hour! This is an important ministry; our Fellowship Hour is the continuation of the ancient Christian practice of the Agape Meal or Love Feast celebrated in conjunction with the Liturgy. The Fellowship Hour offering should be simple; you can also team up with friends or family so that the burden is not so great for one person. Please take a look at the list and choose a Sunday!.

The Holy Fire

The miraculous fire that appears in our Lord's tomb every Holy Saturday has been traditionally taken to major Orthodox countries, like Russia, for the celebration of the Anastasis. This year for the first time the Russian Church Outside of Russia has been able to bring the Holy Fire to America. Thanks to Fr. Spyridon, pastor of St. John the Russian Orthodox Church in Ipswich MA, we have been blessed to be able to bring the Holy Fire to our own altar. A Vigil Light is availabe on the Sacraments Table for anyone who would like to get a candle to bring the Holy Fire to their own home. Christ is risen!

Kali Parea

Our next Kali Parea outing to the Labelle Winery has been postponed. Please keep an eye out for more information.

Do You Have Something for the Raffle Baskets for the Dance

Make sure to look at the donation box in the Hall for items for the Baskets to be raffled at the 85th Anniversary Dance. The baskets have different Greek themes, and donated items will help to lower the expense. Your generous help, as always, is greatly appreciated!

Calling All Photos

We would like to collect all the old photographs of the parish and the church in order to put together a Memory CD for the dance. If you have any old pictures, please bring them to church marked with your name. You will get them back! Thank you for your help!

Laity Awards Banquet

Now is the time to think about getting tickets for the Laity Awards Banquet which will be held on Sunday, June 11, beginning at 5:30 pm at Lombardo's Restaurant in Randolph MA. Our honoree this year is Chris Pappas. Come and show him our gratitude and support for all that he has done for our Parish Famly and the Community at large.

Orthodox Store
Are you in need of devotional items, like censers, incense, oil lamps, prayer ropes (koumboskinia)? Check out our new Holy Trinity Store. With time we will be expanding the available items and will even be including books to purchase. We are also establishing a lending library. Check out the store in the corner of the Hall by the Bulletin Board! Please put the money in the basket; we are using the honor method. Make checks payable to Holy Trinity Greek Orthodox Church.

BACK TO TOP

Parish Events of the Week

Sunday, April 30--Sunday of the Myrrh-bearing women

9:00 am--Orthros

10:00 am--Divine Liturgy

 

Monday, May 1

6:00 pm Dance Committee Meeting

7:00 pm Council Meeting

 

Tuesday, May 2

6:30 pm--Choir Practice

 

Wednesday, May 3

7:00 pm--Introduction to Orthodoxy

 

 

Sunday, May 7--Sunday of the Paralytic

9:00 am--Orthros

10:00 am--Divine Liturgy

5:00 pm--85th Anniversary Dance

BACK TO TOP

Parish Calendar

 • Holy Trinity Calendar

  April 30 to May 28, 2017

  Sunday

  Monday

  Tuesday

  Wednesday

  Thursday

  Friday

  Saturday

  30

  Myrrhbearing Women

  9:00AM Orthros

  10:00AM Liturgy

  11:00AM Sunday School

  1
  MAY

  7:00PM Bible Studfy

  2
  3

  7:00PM Council Meeting

  4
  5
  6
  7

  9:00AM Orthros

  10:00AM Liturgy

  11:00AM Sunday School

  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14

  9:00AM Orthros

  10:00AM Liturgy

  11:00AM Sunday School

  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21

  9:00AM Orthros

  10:00AM Liturgy

  11:00AM Sunday School

  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28

  9:00AM Orthros

  10:00AM Liturgy

  11:00AM Sunday School

  29
  30
  31
  1
  JUN
  2
  3

BACK TO TOP

Parish Flyers

BACK TO TOP