Publish-header
Assumption Greek Orthodox Church
Publish Date: 2017-06-11
Bulletin Contents
Allsaint
Organization Icon
Assumption Greek Orthodox Church

General Information

  • Phone:
  • (435) 637-0704
  • Fax:
  • (435) 613-1651
  • Street Address:

  • 61 S. 2nd Street

  • Price, UT 84501
  • Mailing Address:

  • PO Box 688

  • Price, UT 84501


Services Schedule

Sunday June 11: Orthros 9:00 am, Divine Liturgy 10:00 am

           All Saints

Sunday June 18: Orthros 9:00 am, Divine Liturgy 10:00 am

Sunday June 25: Orthros 9:00 am, Divine Liturgy 10:00 am

Thursday June 29: Hours 5:30 pm, Divine Liturgy 6:00 pm

           Holy Apostles Peter and Paul

Sunday July 2: Orthros 9:00 am, Divine Liturgy 10:00 am

Sunday July 9: Typika 9:00 am

Sunday July 16: Orthros 9:00 am, Divine Liturgy 10:00 am

Wednesday July 19: Hrs: 5:30 pm; Divine Liturgy 6:00 pm

           St. Seraphim of Sarov

Sunday July 23: Orthros 9:00 am; Divine Liturgy 10:00 am

Sunday July 30: Orthros 9:00 am; Divine Liturgy 10:00 am 


Past Bulletins


Hymns of the Day

Resurrectional Apolytikion in the Plagal 4th Tone

From on high didst Thou descend, O Compassionate One; to burial of three days hast Thou submitted that Thou mightest free us from our passions. O our Life and Resurrection, Lord, glory be to Thee.
Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ εὔσπλαγχνος, ταφὴν καταδέξω τριήμερον, ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς τῶν παθῶν. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ Ἀνάστασις ἡμῶν, Κύριε δόξα σοι.

Apolytikion for All Saints in the 4th Tone

Adorned in the blood of Thy Martyrs throughout all the world as in purple and fine linen, Thy Church, though them, doth cry unto Thee, O Christ God: Send down Thy compassions upon Thy people; grant peace to Thy commonwealth, and great mercy to our souls.
Τῶν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ Μαρτύρων σου, ὡς πορφύραν καὶ βύσσον τὰ αἵματα, ἡ Ἐκκλησία σου στολισαμένη, δι' αὐτῶν βοᾷ σοι· Χριστὲ ὁ Θεός, τῷ λαῷ σου τοὺς οἰκτιρμούς σου κατάπεμψον, εἰρήνην τῇ πολιτείᾳ σου δώρησαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

Apolytikion for Apostle Bartholomew in the 3rd Tone

O Holy Apostles, intercede with the merciful God that He grant unto our souls forgiveness of offenses.
Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.

Seasonal Kontakion in the Plagal 4th Tone

As the first-fruits of our nature to the Planter of created things, the world presenteth the God-bearing martyred Saints in off'ring unto Thee, O Lord. Through their earnest entreaties, keep Thy Church in deep peace and divine tranquillity, through the pure Theotokos, O Thou Who art greatly merciful.
Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως, τῷ φυτουργῷ τῆς κτίσεως, ἡ οἰκουμένη προσφέρει σοι Κύριε, τοὺς θεοφόρους Μάρτυρας, ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις, ἐν εἰρήνῃ βαθείᾳ, τὴν Ἐκκλησίαν σου, διὰ τῆς Θεοτόκου συντήρησον, πολυέλεε.
BACK TO TOP

Gospel and Epistle Readings

Matins Gospel Reading

First Orthros Gospel
The Reading is from Matthew 28:16-20

At that time, the eleven disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw him they worshipped him; but some doubted. And Jesus came and said to them, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you; and lo, I am with you always, to the close of the age. Amen."

First Orthros Gospel
Κατὰ Ματθαῖον 28:16-20

Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς. καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν αὐτῷ, οἱ δὲ ἐδίστασαν. καὶ προσελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. ἀμήν.


Epistle Reading

Prokeimenon. 4th Tone. Psalm 67.35,26.
God is wonderful among his saints.
Verse: Bless God in the congregations.

The reading is from St. Paul's Letter to the Hebrews 11:33-40; 12:1-2.

BRETHREN, all the saints through faith conquered kingdoms, enforced justice, received promises, stopped the mouths of lions, quenched raging fire, escaped the edge of the sword, won strength out of weakness, became mighty in war, put foreign armies to flight. Women received their dead by resurrection. Some were tortured, refusing to accept release, that they might rise again to a better life. Others suffered mocking and scourging, and even chains and imprisonment. They were stoned, they were sawn in two, they were tempted, they were killed with the sword; they went about in skins of sheep and goats, destitute, afflicted, ill-treated - of whom the world was not worthy - wandering over deserts and mountains and in dens and caves of the earth. And all these, though well attested by their faith, did not receive what was promised, since God had foreseen something better for us, that apart from us they should not be made perfect. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight, and sin which clings so closely, and let us run with perseverance the race that is set before us, looking to Jesus the pioneer and perfecter of our faith.

Προκείμενον. 4th Tone. ΨΑΛΜΟΙ 67.35,26.
Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ.
Στίχ. Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεὸν.

τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Ἑβραίους 11:33-40, 12:1-2.

Ἀδελφοί, οἱ Ἅγιοι πάντες διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων. Ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν· ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς· ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον· περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι - ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος - ἐν ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσιν καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. Καὶ οὗτοι πάντες, μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως, οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, τοῦ θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσιν. Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, διʼ ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα, ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν.


Gospel Reading

The Sunday of All Saints
The Reading is from Matthew 10:32-33; 37-38; 19:27-30

The Lord said to his disciples, "Every one who acknowledges me before men, I also will acknowledge before my Father who is in heaven; but whoever denies me before men, I also will deny him before my Father who is in heaven. He who loves father or mother more than me is not worthy of me; and he who loves son or daughter more than me is not worthy of me; and he who does not take his cross and follow me is not worthy of me." Then Peter said in reply, "Lo, we have left everything and followed you. What then shall we have?" Jesus said to them, "Truly, I say to you, in the new world, when the Son of man shall sit on his glorious throne, you who have followed me will also sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel. And every one who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or lands, for my name's sake, will receive a hundredfold, and inherit eternal life. But many that are first will be last, and the last first."

The Sunday of All Saints
Κατὰ Ματθαῖον 10:32-33, 37-38, 19:27-30

Εἶπεν ὁ Κὐριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. ῾Ο φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ ᾿Ισραήλ. καὶ πᾶς ὃς ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι.


BACK TO TOP

Saints and Feasts

Allsaint
June 11

The Sunday of All Saints

Honouring the friends of God with much reverence, the Prophet-King David says, "But to me, exceedingly honourable are Thy friends, O Lord" (Ps. 138:16). And the divine Apostle, recounting the achievements of the Saints, and setting forth their memorial as an example that we might turn away from earthly things and from sin, and emulate their patience and courage in the struggles for virtue, says, "Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every burden, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us" (Heb. 12:1).

This commemoration began as the Sunday (Synaxis) of All Martyrs; to them were added all the ranks of Saints who bore witness (the meaning of "Martyr" in Greek) to Christ in manifold ways, even if occasion did not require the shedding of their blood.

Therefore, guided by the teaching of the Divine Scriptures and Apostolic Tradition, we the pious honour all the Saints, the friends of God, for they are keepers of God's commandments, shining examples of virtue, and benefactors of mankind. Of course, we honour the known Saints especially on their own day of the year, as is evident in the Menologion. But since many Saints are unknown, and their number has increased with time, and will continue to increase until the end of time, the Church has appointed that once a year a common commemoration be made of all the Saints. This is the feast that we celebrate today. It is the harvest of the coming of the Holy Spirit into the world; it is the "much fruit" brought forth by that "Grain of wheat that fell into the earth and died" (John 12:24); it is the glorification of the Saints as "the foundation of the Church, the perfection of the Gospel, they who fulfilled in deed the sayings of the Saviour" (Sunday of All Saints, Doxasticon of Vespers).

In this celebration, then, we reverently honour and call blessed all the Righteous, the Prophets, Apostles, Martyrs, Confessors, Shepherds, Teachers, and Holy Monastics, both men and women alike, known and unknown, who have been added to the choirs of the Saints and shall be added, from the time of Adam until the end of the world, who have been perfected in piety and have glorified God by their holy lives. All these, as well as the orders of the Angels, and especially our most holy Lady and Queen, the Ever-virgin Theotokos Mary, do we honour today, setting their life before us as an example of virtue, and entreating them to intercede in our behalf with God, Whose grace and boundless mercy be with us all. Amen.


Philbartbarnabas
June 11

Bartholomew the Holy Apostle

Saint Bartholomew was one of the Twelve Apostles, and had Galilee as his homeland; this is all that is known of him for certain according to the history of the Gospels. Concerning his apostolic work, certain say that he preached in Arabia and Persia, and especially in India, bringing to them the Gospel written by Saint Matthew, which had been written originally in Hebrew, and which was found there one hundred years later by Pantaenus, formerly a stoic philosopher and later an illustrious teacher of the Christian school in Alexandria (see Eusebius, Eccl. Hist., 5: 10). Other accounts say that he went to Armenia. According to some, he ended his life by being crucified, or by being flayed alive, in Albanopolis (Urbanopolis) of Armenia. This also confirms an ancient tradition preserved by the Armenians. According to some, Bartholomew and Nathanael are the same person, because the Evangelists who mention Bartholomew do not mention Nathanael; and John, who alone mentions Nathanael as one of the Twelve, says nothing of Bartholomew. Indeed, Bartholomew is a patronymic, "son of Talmai," which means "bold, spirited" (see also Jesus of Navi 15:14; II Kings 3:3), and Nathanael could have had this as a surname. According to the Synaxarion of the Menaion on April 22, however, it is Simon the Zealot and Nathanael who are the same; the Evangelists who mention Simon the Zealot (or "the Canaanite") do not mention Nathanael.


Philbartbarnabas
June 11

Barnabas the Holy Apostle

Saint Barnabas, one of the Seventy, was from Cyprus, of the tribe of Levi, and a fellow disciple with Paul under Gamaliel. He was called Joses, but was renamed Barnabas, which means "son of consolation," perhaps to distinguish him from the Joses called Barsabas and surnamed Justus (Acts 1:23). Saint Barnabas had a field, which he sold and brought the money to the Apostles (Acts 4:36-37). Before the conversion of Saul to Paul, it was Barnabas who was the leader of the Seventy Apostles, the first in preaching and chief spokesman. After Saul's vision on the road to Damascus, it was Barnabas who joined him to the Apostles when the others, because of Saul's reputation as a persecutor of the Church, still feared him (Acts 9:26-27); again it was Saint Barnabas who conscripted Paul as a preacher, bringing him from Tarsus to Antioch after the stoning of Stephen, to assist in spreading the Gospel (Acts 11:25-26). Saint Barnabas preached the Gospel in many places, traveled together with Paul, and finally was stoned to death by the Jews in his native Cyprus. During the reign of Zeno, in the year 478, his sacred relics were found, having on his chest the Gospel according to Matthew written in Greek by Barnabas' own hand. This Gospel was brought to Zeno. Because of this the Church of Cyprus received the right of autonomy, and its archbishop was given the privilege, like the emperor, of signing his decrees and encyclicals in vermilion.


Axion_esti
June 11

Revelation of the Hymn Axion Estin to a monk on Mt. Athos by the Archangel Gabriel

The Synaxis of the Icon of the Most Holy Theotokos is celebrated today for the following reason: In 980, during the reign of Emperor Basil II, when Nicholas Chrysoberges was Ecumenical Patriarch, the holy Archangel Gabriel appeared in the guise of a monk to the disciple of a certain elder living in a hermitage belonging to the Monastery of Pantocrator on the Holy Mountain. During Matins, after the monk had chanted the customary hymn, "More honorable than the Cherubim...," composed by Saint Cosmas the Hymnographer, the Angel chanted the same hymn, but with the following prelude: "It is truly meet to call thee blest, the Theotokos, the ever-blessed and all-immaculate and Mother of our God." Marveling at the hymn's beauty, the monk asked his visitor - who appeared also to be a monk - to record this new text in writing, which the Angel did by miraculously inscribing the words on a piece of slate, using only his finger, and straightway he vanished from sight. This slate was brought to the Church of the Protaton, and from thence to Constantinople, to the imperial court and the Ecumenical Patriarchate, as evidence of the miracle. Henceforth, this version of the hymn to the Most Holy Theotokos began to be chanted in the Divine Liturgy in all the churches. The place where the miracle took place is now called Adein, from the Greek word which means "to sing." The icon itself, before which this hymn was first chanted, is called "the icon of the Axion estin" ("It is truly meet") and it is kept in the sanctuary of the Church of the Protaton on the Holy Mountain.


BACK TO TOP

Inserts

BACK TO TOP

Announcements

Calendar Spotlight

 

Thursday: Parish Council Meeting @ 6:30 pm.

Friday: Finikia and Kourambiethes @ 6:00 pm.

Saturday: Finikia and Kourambiethes @ 9:00 am.

 

Nota Bene

 

*Tables and Desk: We have old festival tables that are still usable for anyone (parishioners, family, and friends) who would like them. We just ask a donation for the church.  There is also an old wooden desk available. The desk is old and sturdy, but it needs refurbishing.  Please see a parish council member if you’re interested in any tables or the desk.

*Festival Donations: Anyone wishing to make a donation for the Festival may do so at anytime. Please note on your check that it is for festival, or place it in an envelope that indicates the contents are for Festival. Donations may be given at the tray, the candle desk, or to any parish council member.

 *Greek Dance Lessons on Tuesday evenings at 7:00 pm in the hall. The class is currently learning Hasapiko/Hasaposerviko, Tsamiko, Kalamatiano, Pentozali, and Kritiko Syrto.

 

 

BACK TO TOP

Wisdom of the Fathers

Peter ... put to Him this question in behalf of all the world ... For He had required of the rich man these two things, to give that he had to the poor, and to follow Him. ... For the forsaking was done for the sake of following, and the following was rendered easier by the forsaking.
St. John Chrysostom
Homily 64 on Matthew 19, 4th Century

But He seems to me here to intimate also the persecutions. For since there were many instances both of fathers urging their sons to ungodliness, and wives their husbands; when they command these things, said He, let them be neither wives nor parents, even as Paul likewise said, "But if the unbelieving depart, let him depart."
St. John Chrysostom
Homily 64 on Matthew 19, 4th Century

BACK TO TOP